Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Đơn vị đã triển khai nghiêm túc công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020, kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Quyết định số 3901/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 757/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Văn bản số 22/STP-XLVPHC&TDTHPL ngày 08/01/2020 của Sở Tư pháp về việc thực hiện kế hoạch 757/KH-UBND ngày 31/12/2019.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 48/KH-SCT ngày 12/02/2020  theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của ngành công thương, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở nghiêm túc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật .

Thứ hai, Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

– Công tác phổ biến pháp luật về XLVPHC đối với cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SCT ngày 12/02/2020 theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của ngành công thương, qua đó chú trọng công tác phổ biến pháp luật về XLVPHC đối với cán bộ làm công thanh tra, kiểm tra.

– Công tác phổ biến pháp luật về XLVPHC đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn: Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương. Mỗi cán bộ thanh tra viên, công chức thực thi nhiệm vụ kiểm tra đóng vai trò là một tuyên truyền viên, vừa kết hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, vừa làm công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, từ đó chấp hành tốt các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Thứ ba, về công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công tác kiểm tra nội bộ về xử lý vi phạm hành chính của đơn vị: Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-SCT ngày 05/02/2020; triển khai thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SCT ngày 12/02/2020  theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của ngành Công Thương.

Công tác kiểm tra của lực lượng Thanh tra sở thực hiện đúng quy trình kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, xác định đúng hành vi vi phạm, xử lý đúng thẩm quyền và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời hiệu quả. Trong kỳ báo cáo đơn vị đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 doanh nghiệp, với số tiền 35 triệu đồng.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác này cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ công chức thực thi công vụ để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác xử lý vi phạm hành chính cũng như trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức – người lao động và nhân dân ở cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức và tạo ra ý thức, trách nhiệm cao trong chấp hành pháp luật./.

                                                    Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content