Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản pháp luật của Nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/ĐU ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, ngày 18/11/2019 Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

0b3ca4ed8eaa77f42ebb

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Hà Bắc Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương và các đồng chí Đảng ủy viên trong đảng bộ, Chánh thanh tra sở truyền đạt các nội dung cơ bản về: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của  Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết  số 50-NQ/TW,  ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. – Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 36 -CT/TW, ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vài trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới. – Kết luận  số 49-KL/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 60-KL/TW, ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Luật phòng cháy và chữa cháy Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá X về bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức ký cam kết Bảo vệ bí mật nhà nước.

bc0c02f128b6d1e888a7

866b89dda39a5ac4038b

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, văn bản mới ban hành, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                  Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 41
Views This Month : 3775
Views This Year : 12459
Total views : 26885
Language
Skip to content