Đảng bộ Sở Công Thương triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Đảng bộ Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 06/7/2018 về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Theo đó, ngày 10 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ. Với thời gian 01 ngày (trong đó 01 buổi học tập, quán triệt Nghị quyết; 01 buổi thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết, nghiên cứu tài liệu và viết bài thu hoạch) đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương đã trực tiếp truyền đạt toàn bộ nội dung của 03 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Đảng bộ Sở Công Thương đã triển khai đến từng đồng chí đảng viên tham gia viết bài thu hoạch. Nội dung bài thu hoạch cơ bản đã trình bày được những nhận thức của bản thân về Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đồng thời có gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đảng viên, công chức, viên chức.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content