Đảng ủy Các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Ban thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch như sau:

Thứ nhất, về mục tiêu chung: Giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc học tập lý luận nói chung và học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói riêng; từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việc quán triệt học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cần được đổi mới, thiết thực và hiệu quả;

Thứ hai, về mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 có đủ trang thiết bị để tổ chức, học tập chỉ thị, nghị quyết, của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cho Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng và viết thu hoạch sau học tập chỉ thị, nghị quyết; 100% báo cáo viên cấp Đảng bộ được cung cấp thông tin và được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền; 100% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảm bảo thời gian, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; 100% bí thư cấp ủy cơ sở có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên; 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng hằng năm.

Kế hoạch đưa ra các nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Chi tiết Kế hoạch số 30-KH/ĐU xem tại đây:

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 59
Views This Month : 1648
Views This Year : 4137
Total views : 64677
Language
Skip to content