Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị quyết như sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh: Quy định này phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, Văn phòng huyện ủy, thành ủy; phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước; phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Thứ hai, về đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; Văn phòng huyện ủy, thành ủy là đơn vị dự toán thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp; tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về Hội; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công; thẩm quyền quyết định thuê tài sản; thu hồi tài sản công; điều chuyển tài sản công; bán tài sản công; thanh lý tài sản công; tiêu huỷ tài sản công; xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; thu hồi, điều chuyển tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; bán tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tại đơn vị sự nghiệp công lập. Thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại tổ chức chính trị – xã hội; quản lý, sử dụng tài sản công tại tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. Thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản tại Văn phòng Thành Ủy, Huyện Ủy. Thẩm quyền phê duyệt phương án điều chuyển tài sản; bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc địa phương quản lý. Thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu huỷ tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 163
Views This Month : 3435
Views This Year : 12119
Total views : 26545
Language
Skip to content