Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ

Ngày 09/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đó là: Đổi mới  phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản phải gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và ứng dụng công nghệ khoa học. Đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản phải phù hợp với đặc điểm, quy mô, cấp độ của lực lượng sản xuất gắn với khả năng đáp ứng của mỗi loại nông sản. Đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia kênh tiêu thụ nông sản nhằm tạo lập và duy trì liên kết bền vững; kế thừa những điểm mạnh của kinh doanh tiêu thụ nông sản hiện có, giảm sản lượng nông sản tiêu thụ thông qua kênh tiêu thụ nông sản truyền thống, và tăng lượng  nông sản tiêu thụ qua kênh liên kết và kênh hợp nhất gắn với ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản.

Do đó, mục tiêu cụ thể của Đề án bao gồm: Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, đúng quy hoạch và yêu cầu của thị trường, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc nông sản, gắn với đó là tổ chức thương mại trong nước, ngoài nước theo hướng hiện đại; Củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ như là một trung gian cần thiết giữa người nuôi, trồng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Để đạt được mục tiêu nói trên, Chính phủ đề ra nhiệm vụ như: Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản; Tăng cường quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bán ra thị trường; Hiện đại hóa công tác sản xuất, kinh doanh, chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện cụ thể để áp dụng những mô hình mới đã thành công của từng khu vực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết Đề án xem tại đây./.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 100
Views This Month : 268
Views This Year : 5171
Total views : 65711
Language
Skip to content