Hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định về bình đẳng giới

Đây là một trong những nội dung chính thuộc nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, cụ thể:

– Điều chỉnh đơn vị chủ trì thực hiện các chỉ tiêu;

– Sửa đổi, bổ sung nội dung đối với các giải pháp thuộc nhóm giải pháp chung thực hiện Chiến lược như sau:

+ Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước; bố trí ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và kinh phí cho các Chương trình mục tiêu, Đề án, Dự án có liên quan. Việc phân bổ nguồn vốn cần ưu tiên cho những ngành, vùng, khu vực có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

+ Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện công tác quy hoạch gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các cơ quan, tổ chức nhà nước với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp khả thi; định kỳ hằng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

+ Hỗ trợ việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và các cơ quan dân cử, đặc biệt đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số;

+ Phát huy vai trò và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định về bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trong quy hoạch và bổ nhiệm vào chức danh, chức vụ để đảm bảo tỷ lệ nữ nhằm thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

+ Cụ thể hóa một số chỉ tiêu của Chiến lược vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

+ Nghiên cứu, phát triển các mô hình cung cấp dịch vụ bình đẳng giới, trong đó tập trung tăng cường cơ hội có việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững cho người lao động yếu thế, thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong phát triển kinh tế;

+ Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính, độ tuổi, dân tộc ở các cấp học, bậc học;

+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh;

+ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực, vùng miền. Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới thông qua mạng lưới thông tin cơ sở.

Ngoài ra, tại Quyết định còn bổ sung thêm nhiệm vụ nội dung tổ chức thực hiện cho một số sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện,thành phố.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2018./.

Lương Thị Quyên – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005100
Views Today : 46
Views This Month : 113
Views This Year : 5016
Total views : 65556
Language
Skip to content