Kế hoạchTriển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của UBND tỉnh Bắc Kạn

Nhằm tiếp tục chủ động, tích cực Hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, trong đó Hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  Ngày 01/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, các sở, ban ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định CPTPP đến các doanh nghiệp, tổ chức và người dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi có hiệu quả Hiệp định CPTPP; tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn cho các cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấnvà doanh nghiệp về các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định CPTPP, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả; tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác trong CPTPP nói riêng và các đối tác trên thế giới nói chung. Tăng cường năng lực dự báo được nhu cầu của thị trường về hàng hóa, đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và cam kết hội nhập kinh tế quốc tế trong từng lĩnhvực đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc thẩm quyền, lĩnh vực được giao; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến;Hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Hiệp định CPTPP; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp, nông nghiệp,… trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại công nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm,…để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học;…..

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ đã được giao cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 35
Views This Month : 1572
Views This Year : 4061
Total views : 64601
Language
Skip to content