Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công Thương

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2018 đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực; được thể hiện trên các mặt như sau:

– Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban và phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng, ban chuyên môn;

– Các Nội quy, Quy chế, Quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức, đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan;

– Lãnh đạo sở và công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan nhận thức CCHC là công việc thường xuyên và liên tục, nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động  có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới;

– Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác CCHC ở đơn vị vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như sau:

– Do luân chuyển, thay đổi cán bộ làm công tác CCHC nên người mới tiếp cận công việc chưa nắm bắt kịp thời dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu như mong muốn;

– Sở Công Thương đã tham mưu dự thảo Quy định tạm thời về Định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, tuy nhiên do chưa có hướng dẫn của Bộ Công Thương nên chưa có căn cứ pháp lý để thẩm định, trình phê duyệt.

Từ nay đến cuối năm 2018 công tác cải cách hành chính cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Cải cách thể chế

Rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Công Thương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

Hai là, Cải cách thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Ba là, Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

– Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham mưu xây dựng phương án sắp xếp bộ máy Sở Công Thương theo Đề án đã phê duyệt;

– Cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thực hiện các chính sách và chế độ theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động.

Bốn là, Cải cách tài chính công

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước;

– Tham mưu xây dựng Quy định tạm thời về Định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Năm là, Hiện đại hóa hành chính

– Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc;

– Tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

– Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thực hiện chỉnh lý tài liệu, hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO theo đúng Kế hoạch.

                                                           (Nông Thị Thảo) Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 8
Views This Month : 1038
Views This Year : 43447
Total views : 57873
Language
Skip to content