Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2021

  1. Thu thập phiếu

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã tổ chức thu thập phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC dành cho tổ chức, cá nhân tại Phiếu số 1, thực hiện tự đánh giá các nội dung dành cho cơ quan hành chính nhà nước tại Phiếu số 2. Cụ thể:

– Phiếu số 1: Thu thập được 20 phiếu;

– Phiếu số 2: Thu thập được 20 phiếu.

  1. Kết quả đánh giá: Theo Phụ lục 01, 02, 03.
  2. Phân loại kết quả chấm điểm

– Đối với công chức, viên chức của Sở: Đạt 9,8 điểm, hoàn thành 100% nhiệm vụ;

– Đối với Sở Công Thương: Đạt 17,6 điểm, xếp loại xuất sắc.

Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, vật liệu nổ công nghiệp, điện, công nghiệp nặng, lưu thông hàng hóa trong nước theo mã hồ sơ.

Thời điểm đánh giá: Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/3/2021

STT Mã số hồ sơ Điểm chỉ số thành phần
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 000.00.11.H03-210104-1001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 000.00.11.H03-210112-1002 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 000.00.11.H03-210112-1001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 000.00.11.H03-201118-1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 000.00.11.H03-210126-1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 000.00.11.H03-210120-1002 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 000.00.11.H03-210125-1006 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 000.00.11.H03-210125-1003 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 000.00.11.H03-210114-0001 1 1 2 2 2 2 2 2 2
10 000.00.11.H03-210202-0002 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 000.00.11.H03-210202-0001 1 1 2 2 2 2 2 2 2
12 000.00.11.H03-210105-0002 1 1 2 2 2 2 2 2 2
13 000.00.11.H03-210105-0001 1 1 2 2 2 2 2 2 2
14 000.00.11.H03-210112-0001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 000.00.11.H03-210201-0001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 000.00.11.H03-210129-0001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 000.00.11.H03-210111.1010 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 000.00.11.H03-210118-1001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 000.00.11.H03-210118-0001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 000.00.11.H03-210125-0001 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tổng số 36 36 40 40 40 40 40 40 40
Điểm bình quân chỉ số 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2

Ghi chú: Điểm bình quân chỉ số được làm tròn phần thập phân đến một (01) chữ số.

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của sở công thương theo chỉ số

– Thời điểm đánh giá: Quý I năm 2021

– Tổng số phiếu đánh giá: 40 phiếu (20 Phiếu số 1; 20 phiếu số 2).

Chỉ số Tên chỉ số Điểm chuẩn Điểm

tự chấm

Điểm

thẩm định

Ghi chú
1 Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật 2  

 

1,8

 
2 Thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định 2 1,8
3 Số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến 2 2
4 Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) 2 2
5 Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa 2 2
6 Công khai các thủ tục hành chính 2 2
7 Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính 2 2
8 Tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 2 2
9 Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền 2 2

 

Phụ lục 03. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương

Thời điểm đánh giá: Quý I năm 2021

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng điểm Điểm chỉ số thành phần
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sở Công Thương 17,6 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2
Tổng cộng 17,6 1,8 1,8 2 2 2 2 2 2 2

 

Sở Công Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 2
Views This Month : 3268
Views This Year : 11176
Total views : 71716
Language
Skip to content