Kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025 của Sở Công Thương

Trong 5 năm giai đoạn 2015-2020, thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát động các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V. Hàng năm, Sở Công Thương luôn hết sức quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và xem đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 34- CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công Thương đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua một cách phù hợp, luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một nhiệm vụ trọng tâm, là động lực quan trọng, động viên khuyến khích các tập thể và cá nhân công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt lên khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 Trên cơ sở các quy định của pháp luật, của Bộ Công Thương và hướng dẫn của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, hàng năm Sở Công Thương kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua, ký giao ước thi đua trong đơn vị và Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật; công tác thi đua được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”; phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội trong cơ quan”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo”; phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh; các phong trào thi đua trên đều gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt thi đua đột xuất hướng tới kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh và hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Chính phủ phát động. Các nội dung, tiêu chí thi đua đã được các phòng, đơn vị cụ thể hóa thành các chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát với thực tiễn ở mỗi lĩnh vực được phân công với năng suất, chất lượng, hiệu quả, từng bộ phận giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm công chức, viên chức và người lao động cơ quan đã đăng ký các đề tài sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng trong thực tế đem lại hiệu quả thiết thực như: Đổi mới phương pháp thu thập thông tin và cập nhật dữ liệu về số thôn, hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020 và giải pháp thực hiện Tiêu chí số 4 về điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016- 2020; Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực Công Thương; Vận dung Microsoft Office Excel sáng tạo, linh hoạt vào công tác tổng hợp; Giải pháp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đề án quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương; Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ về duy trì và cải tiến ISO 9001-2008…

Song song với việc tổ chức các phong trào thi đua việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được đơn vị quan tâm triển khai thực hiện và coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương “Người tốt, việc tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để làm được điều đó sở đã tập trung quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đồng thời tổ chức nhiều nội dung, biện pháp thiết thực nhằm cổ vũ, động viên, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành.

Để có được những kết quả như trên trước hết, là có sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, sự nhận thức đúng đắn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua – khen thưởng. Đó còn là biểu hiện của tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, bản lĩnh, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ quản lí, công chức, viên chức và người lao động.

Việc phát động phong trào thi đua đã bám sát vào những định hướng của ngành, sự chỉ đạo của cấp trên đồng thời việc đánh giá thực sự khách quan công bằng. Do đó đã khích lệ động viên cán bộ quản lý, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia. Kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, về cải cách thủ tục hành chính và hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cơ sở đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Từ các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong những năm qua đã góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành và tạo được không khí thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị. Tác dụng của các phong trào đã được thể hiện rõ nét và mang lại những kết quả tích cực. Công tác khen thưởng là yếu tố then chốt để khích lệ, động viên công chức, viên chức và người lao động hăng say làm việc, tích cực tham mưu, đề xuất trong công tác. Từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lập được thành tích xuất sắc.

Ngày 14/5/2020, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 nhằm đánh giá lại kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hà Bắc, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Ban giám đốc sở, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Hội nghị còn vinh dự có đại diện Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Ban thi đua Khen thưởng tỉnh, Trưởng khối thi đua khen thưởng Khối thi đua Kinh tế – kỹ thuật đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, báo cáo tham luận của 03 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua, Hội nghị đã tặng giấy khen nhằm biểu dương, khen thưởng 03 tập thể và 12 cá nhân điển hình, tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và tặng giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Đinh Lâm Sáng – Phó Giám đốc Sở trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Đồng chí Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở trao giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Đồng thời Hội nghị đã thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2020-2025 như sau:

Về phương hướng: Phát huy kết quả đạt được của các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, trong giai đoạn tới, ngành Công Thương tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xây dựng chương trình hành động để triển khai hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về mục tiêu: Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua; phát động phong trào thi đua, giao ước thi đua giữa các đơn vị, đăng ký các danh hiệu thi đua. Vận động, động viên công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua trong công tác, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh về tổ chức; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng sức, đồng lòng, đoàn kết góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển ngành Công Thương, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020 – 2025.

Về nhiệm vụ và giải pháp:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc sở và vai trò tham mưu, quản lý, tổ chức thực hiện của các phòng, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân của phòng trào thi đua. Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng trong toàn đơn vị.

Ba là, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với cải tiến công tác khen thưởng theo hướng đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của các phòng, đơn vị. Xác định các nội dung thi đua phù hợp, các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, với thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của cơ quan, đơn vị; đồng thời phong trào thi đua phải nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm hàng năm.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở phòng, ban, đơn vị. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình ở các lĩnh vực. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ các phòng, đơn vị và phải thực hiện tốt cả 4 khâu: Phát hiện – bồi dưỡng – tổng kết – nhân điển hình tiên tiến. Chú trọng biểu dương các tập thể nhỏ, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng sở trong việc phát hiện, xây dựng, giới thiệu điển hình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.

Năm là, động viên công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan và cấp trên phát động. Phấn đấu hàng năm có 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua và tổ chức các hoạt động thi đua đạt chất lượng, hiệu quả; các sáng kiến phải đạt hiệu quả thiết thực và có khả năng mở rộng phạm vi áp dụng hoặc nâng cao mức độ nghiên cứu để phát triển.

Sáu là, phát động và tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị , trong đó chú trọng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc; phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; phong trào thi đua cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng…

Bảy là, kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Công Thương. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung, tiêu chí thi đua, khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và kết quả thi đua.

Tám là, phấn đấu trong giai đoạn 2020 – 2025, ngành Công Thương được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh,  Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương. Các đơn vị, cá nhân của đơn vị phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký hàng năm./.

                                                          Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content