Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của Sở Công Thương

Trong năm 2019,  Đảng ủy Sở Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, công đoàn và đoàn thành niên Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; hằng năm Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch thực hiện, kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết kịp thời, có hiệu quả trong năm và lựa chọn 03 vấn đề nổi cộm, bức xúc và hạn chế, yếu kém trong đơn vị để đề xuất hướng xử lý, khắc phục, giải quyết trong đăng ký với Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; thực hiện làm theo Bác một cách thiết thực, cụ thể. 100% đảng viên, quần chúng thực hiện Bản đăng ký học tập và làm theo Bác, xây dựng kế hoạch thực hiện, cuối năm tự kiểm điểm trước Chi bộ, Đảng bộ. Đảng ủy thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể thuộc Sở Công Thương, định kỳ báo cáo Đảng bộ cấp trên.

Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Đảng bộ cũng như các Chi bộ trực thuộc nội dung học tập và làm theo Bác luôn được ưu tiên, xem là nội dung quan trọng, cần thiết. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể tổ chức đa dạng các hoạt động học tập làm theo lời Bác, chú trọng đến công tác tuyên dương, giới thiệu các gương tiêu biểu điển hình trong việc thực hiện học tập và làm theo Bác, nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa có nhiều nổi bật, các hoạt động chưa thể hiện được tính sáng tạo trong khâu xây dựng, tổ chức thực hiện. Một số ít đơn vị thực hiện chưa có chiều sâu, chưa đạt kết quả thiết thực. Một số công chức, viên chức, người lao động chưa thực sự thực hiện tốt nội dung đã đăng ký học tập và làm theo Bác; trong quá trình học tập còn có những hạn chế, cụ thể: thực hiện học tập còn mang tính hình thức; một số bài thu hoạch có nội dung chung chung, sơ sài, chưa cụ thể hoá được những việc cần làm, những tiêu chí phấn đấu chưa rõ ràng, hiệu quả học tập chưa cao.

Nguyên nhân là công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuy đã có triển khai, nhưng chưa sâu sát, cụ thể. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Công Thương có lúc chưa thực sự quyết liệt; một số phòng, đơn vị quan tâm chưa đúng mức việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một số công chức, viên chức, người lao động còn thiếu nhiệt tình trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo Bác, chưa quan tâm thực hiện các nội dung đã đăng ký.

          Để khắc phục tồn tại của đơn vị, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là:

Một là, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Ngành Công Thương được UBND tỉnh giao. Triển khai tốt các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, trong đó chú trọng vào phát triển công nghiệp nông thôn và công nghiệp chế biến, bảo đảm phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động thông tin, hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm, hàng hóa của  tỉnh Bắc Kạn tham gia vào các kênh phân phối của các tỉnh, thành phố trên cả nước; lựa chọn, mời và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh, phối hợp liên kết để hình thành chuỗi sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Hai là, trong sinh hoạt cấp ủy tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ thực chất, khuyến khích tất cả đảng viên, cấp ủy dự họp tham gia phát biểu, thể hiện quan điểm của mình trước những vấn đề chi, đảng bộ đưa ra thảo luận. Cấp ủy phải có tinh thần cầu thị, tiếp thu những đóng góp của đảng viên trong cuộc họp, kết luận và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đảng viên thực hiện. Nội dung kết luận hoặc nghị quyết phải được hội nghị chi, đảng bộ biểu quyết thông qua. Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, các chi bộ trực thuộc. Tăng cường thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực Công Thương, trong đó chú trọng việc giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Vận động công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương đóng góp ít nhất mỗi người một ngày lương để xây dựng quỹ Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn; tiếp tục hỗ trợ, tư vấn cho xã về lập hồ sơ dự án, hồ sơ thanh quyết toán dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc đánh giá chất lượng, xếp loại chi bộ, đảng viên, tập thể phòng, đơn vị; công chức, viên chức, người lao động trong đó có đánh giá việc thực hiện bản đăng ký hàng năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc vận động, tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến trong mọi tầng lớp nhân dân; Phát hiện và biểu dương kịp thời các gương điển hình, tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp.

Sáu là, đề cao vai trò của tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác giám sát và đấu tranh các trường hợp công chức, viên chức và người lao động có vi phạm về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra, cấp ủy chi bộ, Ban thanh tra nhân dân và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

                                                          Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 9
Views This Month : 127
Views This Year : 5030
Total views : 65570
Language
Skip to content