Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Công Thương

Nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt: Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban và phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng, ban chuyên môn; các Nội quy, Quy chế, Quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức, đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan; Lãnh đạo sở và công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan nhận thức CCHC là công việc thường xuyên và liên tục, nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động  có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về cải cách thể chế:

Công tác xây dựng và ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Trong  năm 2019, Sở Công Thương tham mưu ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tham mưu ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 thay thế Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/ 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương và được UBND tỉnh.

Thứ hai, công tác cải cách thủ tục hành chính

Đơn vị đã thực hiện đúng quy trình công bố TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, trong  năm Sở đã trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tại các Quyết định số: 126/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về lĩnh vực an toàn thực phẩm; trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; tham mưu tổng hợp trình UBND tỉnh danh mục TTHH thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích;

Công khai thủ tục hành chính: Sở đã thực hiện niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc. 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên trên Cổng thông tin điện tử của sở. Từ ngày 01/8/2019, thực hiện Thông báo số 188/TB-UBND ngày 30/7/2019 về việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, toàn bộ TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện việc tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công nên tại thời điểm báo cáo Sở không thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị;

Sở Công Thương tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng TTHC của đơn vị. Trong  năm 2019, cơ quan chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

Tính tới thời điểm báo cáo (tính từ 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019), bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận và trả kết quả tổng số 1599 hồ sơ, trong đó có 1449 hồ sơ trực tuyến. Toàn bộ các hồ sơ trên đều được giải quyết đúng quy trình, quy định. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC của Sở.

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Việc rà soát công tác tổ chức bộ máy và cán bộ công chức được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại, đơn vị thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, về  xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan Văn phòng Sở, chi cục Quản lý thị trường và Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 29/12/2017). Hiện tại cho thấy việc sắp xếp vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, phát huy năng lực của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công tác.

Nhìn chung, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước, góp phần ổn định tổ chức và đảm bảo bộ máy của cơ quan hoạt động hiệu quả. Trên cơ sở biên chế được giao và nhu cầu thực tế, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, việc xây dựng cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được cụ thể hoá và phân loại cụ thể, đã thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, bố trí phân công phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của CBCC,VC. Việc kiện toàn, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và đơn vị được thực hiện kịp thời, theo đúng quy trình. Thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng và thăng hạng viên chức tại đơn vị. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong cơ quan.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để công chức viên chức được tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nhận thức lý luận chính trị. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn,  năm 2019, Sở xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức với Sở Công Thương và cử công chức, viên chức đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 đúng đối tượng quy định. Trong  năm 2019, Sở cử gồm: 01 công chức tham gia học lớp Cao cấp LLCT hệ tập trung; đăng ký và cử 03 công chức tham gia lớp chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp chuyên viên cao cấp; 05 công chức lãnh đạo, quản lý tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở; 02 công chức học đối tượng 3 kiến thức quốc phòng…

Thứ năm, về công tác cải cách tài chính công

Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đơn vị  đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-SCT ngày 25/03/2019 về Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công đối với cơ quan văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 05/QĐ-TTKC ngày 05/3/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TTKC  ngày 26/02/2018 của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản. Đơn vị quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa các nội dung chi ngân sách theo đúng quy định.

Thứ sáu, về hiện đại hóa nền hành chính

Đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới các đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt.  Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị; Cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị; Các TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện;

Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến, trong đó: hiện tại có 72/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 63,71%; có 1422 hồ sơ phát sinh; 37/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 32,74%; có 27 hồ sơ phát sinh; 107/113 TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, trong  có 24 hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đơn vị đã tham mưu xây dựng kế hoạch của đơn vị về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 và xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thời gian kiểm tra trong tháng 6 năm 2019, hoàn thiện, ban hành quy trình nội bộ trong tháng 10/2019.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020, cần triển khai tốt các nội dung sau:

Thứ nhất về về cải cách thể chế: Rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Công Thương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính: Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Sở, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Thứ ba, về Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thực hiện các chính sách và chế độ theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động.

Thứ tư, Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước; Tham mưu xây dựng Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt sau khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Thứ năm, Hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015./.

                                                Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content