Kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Công Thương Bắc Kạn

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg  ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 củab Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm, lãnh đạo Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến các phòng, đơn vị trực thuộc để cùng thống nhất triển khai thực hiện, nhờ đó trong sáu tháng đầu năm 2018 Sở Công Thương đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là:

  1. Về công tác cải cách hành chính:

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, đã thực hiện niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của sở; Sáu tháng đầu năm bộ phận một cửa của sở đã tiếp nhận 105 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả 100 hồ sơ, toàn bộ các hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn, 05 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, không có vướng mắc, vi phạm, không có phản ánh kiến nghị liên quan đến TTHC. Thường xuyên duy trì công chức tham gia trực tại bộ phận một cửa của sở và  bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn được triển khai thực hiện ở tất cả các phòng, ban trong đơn vị, 100% công chức, viên chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời. Cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cũng như địa chỉ hòm thư công vụ được cấp cho toàn thể công chức và được thực hiện duy trì thường xuyên; Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực công thương duy trì hoạt động.

  1. Công tác đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp đối với các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh:

Lĩnh vực Công nghiệp: Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; Tham mưu đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp giai đoạn 2015-2017, đề xuất giải pháp và định hướng phát triển công nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp năm 2018 và Tham mưu ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/02/2018 về Phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020; Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 phê duyệt Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Triển khai phần mềm thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 đã được công bố từ đầu năm;

Lĩnh vực Thương mại: Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Dự kiến trình HĐND tỉnh vào cuối quí III/2018; Đang tham mưu Dự thảo Nghị quyết về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

  1. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất:

– Công tác khuyến công: Triển khai 03 đề án khuyến công quốc gia đó là đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, kinh phí 600 triệu đồng, được Cục Công Thương địa phương giao ngày 18/5/2018. Ngay sau khi được giao đơn vị đã tổ chức đi thực tế thăm nắm tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng thực hiện đề án để đánh giá năng lực, khả năng phối hợp thực hiện từng đề án và xây dựng nội dung, thời gian thực hiện. Đồng thời đã thực hiện xong việc xây dựng kế hoạch Đề án khuyến công quốc gia năm 2019 đang trình Bộ Công Thương thẩm định; Hoàn thành 02/10 đề án khuyến công địa phương, đó là đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu” tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và đề án “Hỗ trợ kinh phí khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019”; các đề án còn lại đang tổ chức thực hiện.

– Công tác xúc tiến thương mại: Nhằm hỗ trợ và nâng cao khả năng cạnh tranh, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết thị trường quốc tế. Sáu tháng đầu năm 2018 Sở Công Thương đã triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại như: Cung cấp thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia hơn 20 chương trình hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Huế, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bắc Ninh…; Tham mưu xây dựng xong kế hoạch danh mục Đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2019 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp, thống kê danh sách các đơn vị sản xuất hàng hoá nông sản trên địa bàn tỉnh chưa có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm để trình UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn;

 Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện hướng dẫn, tư vấn, giúp các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng thương hiệu, mẫu mã, bao bì sản phẩm hàng hóa; Tổ chức tham gia hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018” tại  Bắc Ninh” để quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của tỉnh; Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chương trình Tuần lễ Cam, Quýt Bắc Kạn tại thành phố Hà Nội vào tháng 11/2018; Mời gọi và tạo điều kiện giúp đỡ Công ty TNHH MTV Donavi Bắc Kạn thực hiện các thủ tục xin đầu tư xây dựng dự án Trung tâm sơ chế, bảo quản, giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại thành phố Bắc Kạn và chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến rau quả sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham gia đánh giá lựa chọn sản phẩm thực hiện Đề án “Mỗi xã phường một sản phẩm” tại tỉnh Bắc Kạn; Triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại địa phương: Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng”; Đề án “Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, cho lãnh đạo và cán bộ quản lý ở các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, với tổng số gần 200 học viên tham gia;

 Với những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo sở cũng như toàn thể công chức, viên chức toàn cơ quan, đơn vị, tin tưởng rằng kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ tại Sở Công Thương trong thời gian tới sẽ dành được những kết quả tích cực mới đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hoàng Yến. Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 74
Views This Month : 4337
Views This Year : 13021
Total views : 27447
Language
Skip to content