Phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025. Theo đó, nội dung chính của Nghị quyết như sau:

Thứ nhất, về mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát: Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tham gia đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở nền tảng để kêu gọi, xúc tiến đầu tư, mời gọi các dự án công nghiệp đến đầu tư các ngành nghề, lĩnh vực mà địa phương có tiềm năng, lợi thế phát triển theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 thu hút, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng được 02 cụm công nghiệp; mỗi cụm công nghiệp có quy mô diện tích từ 20 đến 30 ha. Thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cụm công nghiệp (hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống đường giao thông, cấp nước, điện,…) và được kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật kinh tế – xã hội chung. Tạo mặt bằng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khoảng 40 – 60 ha để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp góp phần phát triển ngành công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường. Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cư, khu vực nông thôn ô nhiễm môi trường vào trong cụm công nghiệp.

Thứ hai, về phạm vi, đối tượng, phương thức và nguyên tắc hỗ trợ

Một là, phạm vi thực hiện: Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức tham gia đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Hai là, đối tượng: Các doanh nghiệp, các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (sau đây gọi là chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp). Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 68/2017/NQ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ba là, phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho nhà đầu tư. Hỗ trợ sau đầu tư, sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bốn là, nguyên tắc hỗ trợ: Cụm công nghiệp có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Ưu tiên cụm công nghiệp có tỷ lệ đăng ký nhà đầu tư dự án công nghiệp chiếm tỷ lệ cao; công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại và phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đảm bảo đúng đối tượng, hỗ trợ đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần đối với một nội dung hỗ trợ theo Chương trình. Nếu cùng một nội dung hỗ trợ từ nhiều chương trình khác nhau thì được lựa chọn hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Thứ ba, về các chính sách hỗ trợ của Chương trình

Một là, về công tác chuẩn bị đầu tư: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn lập Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Hai là, về công tác giải phóng mặt bằng: Hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn đo đạc bản đồ và xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp, nhưng không quá 100 triệu đồng/cụm công nghiệp. Hỗ trợ tối đa 30% chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư cụm công nghiệp, nhưng không quá 5.000 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Ba là, về công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Hỗ trợ tối đa 100% chi phí rà phá bom mìn, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Bốn là, về hỗ trợ ngoài hàng rào cụm công nghiệp: Hỗ trợ tối đa 100% chi phí giải phóng mặt bằng để đầu tư đường giao thông trục chính đến hàng rào cụm công nghiệp, nhưng không quá 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Năm là, hỗ trợ các đơn vị di dời, đầu tư dự án sản xuất công nghiệp vào trong cụm công nghiệp:

– Hỗ trợ tối đa 50% chi phí lập dự án đầu tư di dời các cơ sở sản xuất vào trong cụm công nghiệp, nhưng không quá 150 triệu đồng/cơ sở.

– Hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư thực tế xây dựng nhà xưởng nhà máy sản xuất công nghiệp trong cụm công nghiệp, nhưng không quá 100 triệu đồng/dự án.

Chi tiết Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 69
Views This Month : 1658
Views This Year : 4147
Total views : 64687
Language
Skip to content