Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo. Theo đó, nội dung chính của Nghị quyết như sau:

Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Phạm vi điều chỉnh gồm các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng ngân sách địa phương. Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Thứ hai, về nội dung và mức chi:

Một là, chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng phương án điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê theo phương thức khoán. Mức khoán như sau: Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra thống kê: Tối đa 20 triệu đồng. Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: Tối đa 07 triệu đồng.

Hai là, chi in tài liệu hướng dẫn điều tra thống kê, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu điều tra thống kê: Thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Ba là, chi cho đối tượng cung cấp thông tin: Đối với cá nhân: Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 30.000 đồng/phiếu; trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 đồng/phiếu; trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu. Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị của nhà nước thực hiện cung cấp thông tin theo quy định): Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 60.000 đồng/phiếu; trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 70.000 đồng/phiếu; trên 40 chỉ tiêu: 80.000 đồng/phiếu. Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là cơ quan, đơn vị của nhà nước mức hỗ trợ cung cấp thông tin bằng 50% mức chi cho các đối tượng nêu trên.

Bốn là, chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp; chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê; chi công bố kết quả điều tra thống kê: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Năm là, chi tiền công điều tra thống kê; chi vận chuyển tài liệu điều tra thống kê, thuê xe phục vụ điều tra thống kê thực địa; chi xử lý kết quả điều tra thống kê; các khoản chi khác liên quan đến cuộc điều tra thống kê (văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe, làm ngoài giờ để thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác điều tra thống kê): Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, 8, 9 và điểm a, điểm c Khoản 12 Điều 3 Thông tư số 109.

Sáu là, Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của cấp có thẩm quyền.

Chi tiết Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 35
Views This Month : 1572
Views This Year : 4061
Total views : 64601
Language
Skip to content