Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Trong thời gian vừa qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh rà soát, cân đối các nguồn lực để phân bổ cho các huyện, thành phố, đặc biệt là đối với các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nguồn lực hạn chế, với sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo các cấp đã cân đối ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hoàn thành 9 xã nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,53% (giảm 4,87% so với đầu năm 2016). Đây là kết quả quan trọng, là tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu của các năm tiếp theo. Cụ thể như:

  1. Số xã đạt chuẩn:

– Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 09 xã (Quân Bình, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Rã bản, Cao Trĩ, Nông Thượng, Như Cố, Cường Lợi, Kim Lư) đạt 41% kế hoạch so với mục tiêu 22 xã nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; đạt 36% kế hoạch so với mục tiêu Thủ tướng Chỉnh phủ giao 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017;

– Số tiêu chí bình quân/xã: 9,63 tiêu chí/xã (đạt 96% kế hoạch so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến năm 2020 đạt bình quân 10 tiêu chí/xã; đạt 86% kế hoạch so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao bình quân 11,02 tiêu chí tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017);

– Số xã dưới 5 tiêu chí: 01 xã (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn).

  1. Chỉ tiêu các tiêu chí:

1) Quy hoạch xây dựng nông thôn mới

100% số xã đã hoàn thành Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên chất lượng quy hoạch đạt thấp.

2) Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội

* Giao thông:

– Tổng số chiều dài đường xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện: 1.488,77 km, trong đó đã được nhựa hóa 1.145,57 km, chiếm 76,95%;

– Tổng số chiều dài đường trục thôn, liên thôn: 2.088,69 km, trong đó đã được cứng hóa 613,45 km, chiếm 29,37%;

– Tổng số chiều dài đường ngõ, xóm: 1.446,84 km, trong đó đã được cứng hóa là 346,14 km, chiếm 23,92%;

– Tổng số chiều dài đường trục chính nội đồng 725,39 km, trong đó cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 46,64 km, chiếm 6,43%.

Đến nay có 20 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 76,9% so với kế hoạch.

* Thủy lợi:

Tổng số chiều dài kênh mương 2.382,949 km, trong đó kiên cố hóa là 1.002,71 km, chiếm 42,08%. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt khoảng 86%. Về cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Đến nay có 89 xã đạt tiêu chí số 3 về thuỷ lợi, đạt 105% so với kế hoạch.

* Điện nông thôn:

Tỷ lệ người dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn trên 94%. Chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện đáng kể. Thường xuyên duy tu và bảo dưỡng đường dây, các trạm biến áp để đảm bảo việc cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và điện thắp sáng; lắp đặt các công tơ điện cho người dân.

Đến nay có 84 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 82,4% so với kế hoạch.

* Trường học:

Đến nay có 15 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 42,9% so với kế hoạch.

* Cơ sở vật chất văn hóa:

Đến nay có 11 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 36,7% so với kế hoạch.

* Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Toàn tỉnh có 55 chợ nông thôn, đa số các chợ hoạt động tốt, phục vụ được nhu cầu về giao lưu, trao đổi mua bán của bà con nhân dân địa phương, có 32/55 chợ đạt chuẩn.

Hiện có 89 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 77% so với kế hoạch.

* Thông tin và truyền thông:

Hiện có 71 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, đạt 94,67% so với kế hoạch.

* Nhà ở dân cư:

Đến nay có 39 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, đạt 52% so với kế hoạch.

3) Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

Nhìn chung, công tác phát triển sản xuất, tổ chức sản xuất, đào tạo nghề lao động nông thôn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân đã đạt nhiều kết quả. Đến nay có 17 xã đạt tiêu chí số 10 (thu nhập), đạt  56,7% so với kế hoạch; có 103 xã đạt tiêu chí số 12 (lao động có việc làm), đạt  93,6% so với kế hoạch; có 38 xã đạt tiêu chí số 13 (tổ chức sản xuất), đạt 71,7% so với kế hoạch.

4) Giảm nghèo và an sinh xã hội

* Kết quả thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2016-2018

Năm 2016 giảm từ 29,40% xuống còn 26,61% giảm 2,79%; năm 2017 giảm từ 26,61% xuống còn 24,53%, giảm 2,08%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân chung toàn tỉnh năm 2016, 2017 đạt 2,44 % /năm. Năm 2018 kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,7%.

Đến nay có 28 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 73,7% so với kế hoạch.

5) Phát triển giáo dục ở nông thôn

Đến nay có 84 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo.

6) Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

Đến nay có 87 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, đạt 97,7% so với kế hoạch.

7) Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

Đến nay có 54 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 109% so với chỉ tiêu kế hoạch.

8) Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

Đến nay có 12 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, đạt 67,5% so với kế hoạch.

9) Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Đến nay có 31 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đạt 37,8 so với kế hoạch.

10) Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội

Kết quả có 77 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh, đạt 71,96% so với kế hoạch.

11) Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác tập huấn cho cán bộ thực hiện Chương trình MTQG các cấp, Ban phát triển thôn và đại diện một số hộ dân tiêu biểu. Trong hai năm 2016 và 2017 cấp tỉnh đã tổ chức mở 15 lớp tập huấn theo các chuyên đề thuộc chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016.

Hoàng Thị Huyền – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content