Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Sở Công Thương luôn quan tâm chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) và ứng dụng tin học hoá vào công tác chuyên môn theo chức năng của cơ quan, đơn vị. Triển khai kịp thời các văn bản về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT do UBND tỉnh ban hành hoặc do Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến. Việc thực hiện các văn bản được đơn vị cụ thể hóa bằng các văn bản, các kế hoạch, chương trình phát triển CNTT và mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT hàng năm tại đơn vị. Qua đó nhận thấy ý thức thực hiện nhiệm vụ và áp dụng CNTT trong cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị được nâng cao, ứng dụng CNTT vào trong công tác cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2018, Sở Công Thương đã ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 đạt được một số kết quả nhất định như sau:

Một là, Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính:  100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở Công Thương;

Hai là, cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tổng số TTHC của đơn vị: 117; Số lượng DVCTT mức độ 3: 78; Số lượng DVCTT mức độ 4: 31; Số DVCTT mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 196; Số DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 2;

Ba là, Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC:  100% hồ sơ được tiếp nhận và trả kiết quả qua phần mềm dùng chung tại địa chỉ https://motcua.backan.gov.vn;

Bốn là, Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới 02 đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt.  Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị; Cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị; Các TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện; Triển khai hệ thống thư điện tử công vụ: Tính đến hết quý 3 năm 2018 có 100% công chức, viên chức được cấp hòm thư công vụ và thường xuyên sử dụng thư điện tử trong gửi nhận thư giải quyết công việc;

Năm là, Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu: Hiện tại, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện xong Đề án: Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại tỉnh Bắc Kạn với tổng kinh phí 214.500.000 đồng. Đề án hoàn thành cung cấp những thông tin, số liệu về Công nghiệp và Thương mại của tỉnh Bắc Kạn; phục vụ xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về Công nghiệp, Thương mại của tỉnh Bắc Kạn;

Sáu là, Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng CNTT của đơn vị đã được trang bị đầy đủ, 100% công chức, viên chức của Sở Công Thương được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để làm việc, khai thác thông tin, được cấp tài khoản thư điện tử công vụ của tỉnh để tiện thực thi công vụ và giao dịch công việc, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. 100% máy tính đơn vị được cài đặt phần mềm diệt vi rút;

Bảy là, Nguồn nhân lực: Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Công Thương hiện có 43 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 24 công chức, 15 viên chức chuyên môn, lao động hợp đồng 68 là 04 người. Công chức, viên chức của cơ quan đều có kiến thức tin học văn phòng, một số công chức tự nghiên cứu, học tập đã sử dụng khá thành thạo máy tính và có thể cài đặt, sửa chữa, khắc phục được những lỗi phần mềm, phần cứng thông thường; 01 công chức tuyển dụng năm 2010 có bằng đại học chuyên ngành CNTT tham gia quản trị mạng nội bộ, website cơ quan và là công chức chuyên trách công nghệ thông tin; 01 công chức lãnh đạo cấp phòng kiêm nhiệm phụ trách CNTT. Nhìn chung, tại cơ quan tỉ lệ nhân lực có trình độ cao về CNTT còn tương đối thấp, đa số chưa được đào tạo chuyên sâu về CNTT, chủ yếu chỉ học qua lớp đào tạo cơ bản và có chứng chỉ tin học văn phòng nên phần nào hạn chế đến việc tiếp cận với công nghệ và ứng dụng thông tin;

Tám là, Môi trường pháp lý: Trong năm 2018, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm đẩy mạnh việc quán triệt, chỉ đạo ứng dụng CNTT tại cơ quan. Ngoài ban hành mới một số văn bản, Sở vẫn tiếp tục thực hiện một số quy định nội bộ nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở;

Chín là, Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 2018, Kế hoạch 5 năm của đơn vị. Các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ riêng tại Quyết đinh 558, Kế hoạch 424a, Quyết định 1597: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

– Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định 07/2015/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình thương mại điện tử quốc gia, Sở Công Thương đã xây dựng đề án trình Bộ Công Thương xem xét và được phê duyệt như sau:

+ Năm 2018 được phê duyệt 01 đề án với kinh phí 222.000.000 VNĐ tại Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018. Tên đề án là: Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn xúc tiến bán hàng online bằng phương thức tiếp thị đa kênh, trong đó nguồn vốn đối ứng của đơn vị trúng thầu bằng phần mềm công nghệ là: 67.000.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu đồng chẵn). Đề án này thực hiện xong sẽ cung cấp 07 bộ giải pháp  (bao gồm: website, hệ thống email, Fanpage và LandingPage,…) cho 07 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

+ Đến nay đề án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, thực hiện xong các thủ tục đấu thầu và đang trong quá trình bàn giao website cho các đơn vị.

– Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, hàng năm Sở xây dựng kế hoạch triển khai phát triển thương mại điện tử. Kết quả cụ thể:

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn mở Chuyên mục tuyên truyền Thương mại điện tử với các nội dung tuyên truyền về Ứng dụng TMĐT tại tỉnh Bắc Kạn, tuyên truyền về TMĐT đến các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng; kết quả thực hiện phát triển TMĐT tỉnh Bắc Kạn trong năm, giải pháp và mục tiêu những năm tiếp theo;

+ Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương mở lớp tuyên truyền về lợi ích của TMĐT, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước của các sở, ngành và địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về ứng dụng thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời buổi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

– Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. Tích cực nghiên cứu, tuyên truyền và tuân thủ đầy đủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh khi triển khai các chương trình, dự án CNTT.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT đơn vị còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc đầu tư cho ứng dụng CNTT còn thấp, chưa đồng đều; thiếu sự quan tâm thường xuyên từ lãnh đạo các phòng, đơn vị; việc triển khai ứng dụng CNTT chủ yếu từ phía cơ quan, chưa có sự tham gia của người dân và doanh nghiệp; tư duy, nhận thức của lãnh đạo các cấp về CNTT còn chưa đồng đều, chưa sâu sát; hệ thống phần mềm dùng chung còn thiếu sự đồng bộ, chưa kết nối toàn diện. Nguyên nhân do nguồn kinh phí dành cho đầu tư, mua sắm thiết bị, phần mềm hằng năm không được cấp; mặt bằng kiến thức và hạ tầng về CNTT của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh còn thấp.

          Để thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, Sở Công Thương có một số kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh và Sở TT&TT, cụ thể như sau:

  1. Đầu tư các sản phẩm ứng dụng có bản quyền, đặc biệt là phần mềm về bảo mật và phát triển những phần mềm ứng dụng dùng chung cơ bản sử dụng trong các cơ quan nhà nước; đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị CNTT cho các đơn vị;
  2. Hỗ trợ tốt các hoạt động triển khai ứng dụng CNTT, nhất là phổ biến kiến thức cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm hơn tới công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
  3. Có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với những cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về CNTT trong các cơ quan hành chính để khuyến khích đội ngũ này tích cực làm việc có hiệu quả.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 7
Views This Month : 1037
Views This Year : 43446
Total views : 57872
Language
Skip to content