Ngành công thương Bắc Kạn triển khai thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2021

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động về chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông, trong đó các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, nghiêm túc tổ chức và phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trong lĩnh vực ngành công thương trên địa bàn tỉnh; đồng thực thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2021. Ngành công thương Bắc Kạn đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:

  1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải và Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Ban Bí thư khóa XI; Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2021 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và hành động khi tham gia giao thông và tổ chức thực hiện các giải pháp để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trong lĩnh vực công thương.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của Sở nhằm tạo được sự đồng thuận và sự tham gia của toàn xã hội.

  1. Tăng cường công tác thẩm định các dự án đầu tư

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

  1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trong vận chuyển khoáng sản

Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, góp phần để tránh làm hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông theo Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó Sở Công Thương là thành viên của Đoàn kiểm tra liên ngành.

  1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có rượu, bia, nước giải khát…;

Tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP có liên quan như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa; Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…;

Hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều kiện về an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ của Nhà hàng theo quy định của pháp luật;…đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Hàng năm cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn, trong đó có kiểm tra công tác chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, bia;

Trong quá trình triển khai đề án hỗ trợ cơ sở sản xuất về nhãn mác, bao bì sản phẩm của sản phẩm rượu, bia phải thực hiện khuyến cáo tác hại của việc lạm dụng khi sử dụng rượu, bia…

Trong thời gian tới Ngành công thương sẽ nỗ lực hoàn thành có hiệu các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nêu trên để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 82
Views This Month : 82
Views This Year : 13247
Total views : 27673
Language
Skip to content