Phấn đấu đưa Bắc Kạn vào nhóm các tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh khá của cả nước

Chiều 31/3/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo chuyên đề về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong quá trình phát triển kinh tế. Đồng thời khẳng định trong thời gian qua, với quyết tâm vào cuộc của cấp ủy các cấp và sự nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, công tác CCHC của tỉnh đã  được triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực và đạt được một số kết quả tích cực. Kết quả chỉ số CCHC; chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân; chỉ số PCI; chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh những năm gần đây được cải thiện đáng kể so với giai đoạn 2011 – 2015. Mặc dù những kết quả đạt được là tích cực nhưng chưa thực sự tác động mạnh mẽ đến sự triển kinh tế của tỉnh.

Với tinh thần cầu thị, UBND tỉnh luôn trân trọng mọi ý kiến đóng góp, sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư có mặt trong Hội thảo để từ đó đưa ra những giải pháp cải thiện mãnh mẽ chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo, phấn đấu đưa Bắc Kạn vào nhóm các tỉnh có chỉ số PCI khá của cả nước. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp tích cực thảo luận, thẳng thắn trao đổi, thảo luận về những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập triển khai thực hiện trong thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình, mạnh dạn tham gia đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhất đối với từng lĩnh vực CCHC giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh và các giải pháp để giúp tỉnh cải thiện mạnh mẽ hơn nữa chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt 05 năm thực hiện các Nghị quyết ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy: Nghị quyết số 07-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 07-NQ/TU) và các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Nghị quyết số 08-NQ/TU về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 (Nghị quyết số 08-NQ/TU). Hội thảo cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đóng góp ý kiến đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI và tiếp tục đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự nỗ lực của các cấp chính quyền, trong 05 năm qua, các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của Nghị quyết số 07-NQ/TU đã được triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng, các văn bản ban hành cơ bản sát với thực tiễn địa phương. Thủ tục hành chính (TTHC) được kiểm soát chặt chẽ trước khi ban hành và thường xuyên được rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa. Việc giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đã góp phần công khai minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được sắp xếp tinh gọn. Công tác tinh giản biên chế được thực hiện thường xuyên theo quy định. Vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thường xuyên được rà soát, sắp xếp phù hợp với bản bản mô tả, khung năng lực đã được phê duyệt. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định hiện hành và được đổi mới hình thức thi tuyển công chức trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm. Thực hiện các quy định về cải cách tài chính công đã tạo thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong sử dụng kinh phí phục vụ công việc được giao. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tịch cực so với giai đoạn trước, một số đơn vị thực hiện có hiệu quả đã góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh được cải thiện đảm bảo việc liên thông, tích hợp và chia sẻ dữ liệu. Các đơn vị, địa phương sử dụng các phần mềm dùng chung ngày càng hiệu quả; hệ thống ISO được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, các cấp, các ngành đã cơ bản nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện thứ bậc chỉ số PCI, kết quả thực hiện được doanh nghiệp, người dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ. Điểm số PCI liên tục tăng qua các năm, một số chỉ số thành phần được cải thiện như chỉ số chi phí không chính thức tăng từ 4,93 điểm năm 2015 lên 5,57 điểm năm 2019; chỉ số tính năng động tăng từ 4,24 điểm năm 2015 lên 5,77 điểm năm 2019; chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng từ 4,4 điểm năm 2015 lên 5,23 điểm năm 2019; chỉ số đào tạo lao động tăng từ 4,8 điểm năm 2015 lên 7,06 điểm năm 2019. Số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức, tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu giảm. Các thông tin được công khai, minh bạch ở mức khá cao. Mức độ am hiểu pháp luật của doanh doanh nghiệp, người dân được nâng lên… Tỉnh đã từng bước xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh như: Tỉnh cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra kiểm tra, siết chặt kỷ cương công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa trung ương và địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để tránh trùng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp…

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tích cực thảo luận, thẳng thắn trao đổi mang tính chất xây dựng, với mong muốn môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được cải thiện một cách đồng bộ, bền vững, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh và CCHC để thực sự thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định đẩy mạnh CCHC, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số PCI của tỉnh./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 91
Views This Month : 3754
Views This Year : 11662
Total views : 72202
Language
Skip to content