Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, theo đó quan điểm phát triển và mục tiêu phát triển cụ thể như sau:

Thứ nhất, về quan điểm phát triển:

– Phát triển công nghiệp theo đúng định h­ướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực khác của tỉnh;

– Khai thác lợi thế, tiềm năng, gắn kết chặt chẽ sự phát triển công nghiệp với nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và liên kết phát triển với các địa phương trong Vùng trung du và miền núi phía Bắc nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hiệu quả, năng động;

– Phát triển công nghiệp theo hướng cơ cấu lại các ngành sản xuất gắn với đẩy mạnh chuyển dịch tăng tỷ trọng các ngành có kỹ thuật, công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và ít gây ô nhiễm môi trường. Kết hợp hài hòa giữa phát triển theo rộng và chiều sâu, chủ động liên doanh, liên kết với các tập đoàn đa quốc gia để từng bước tham gia vào trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu;

– Củng cố, mở rộng các làng nghề truyền thống và phát triển nghề, làng nghề mới, tạo thêm việc làm cho người lao động;

– Phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Đồng thời luôn dành quỹ đất cho phát triển giai đoạn tiếp theo và đón những dự án lớn, công nghệ hiện đại góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu công nghiệp;

– Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp gắn với với bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, phát triển du lịch, thương mại, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Thứ hai, về mục tiêu chung:

– Phát triển công nghiệp một cách bền vững, phát huy tối đa các lợi thế, huy động mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2020 công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phát triển ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tương xứng với tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển của vùng kinh tế các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc;

– Tập trung phát triển, nâng cao giá trị của ngành công nghiệp chế biến nông – lâm sản, yêu cầu khai thác gắn với chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn, từng bước phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là hạ tầng kết cấu khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đổi mới mô hình thu hút đầu tư, phát triển lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ cao, xây dựng chính sách khuyến khích ưu tiên phát triển công nghiệp chủ lực của tỉnh;

Thứ ba, về mục tiêu cụ thể:

– Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 11,5 %/năm (mục tiêu trong quy hoạch trước là: 26,23%), về giá trị năm 2020 đạt khoảng 1.410,2 tỷ đồng, gấp khoảng 1,8 lần so với năm 2015.

– Bảng Mục tiêu tăng trưởng các ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020:

 Chỉ tiêu Đến năm 2020 Tăng trưởng bình quân (%), 2016-2020
Giá trị SXCN Tỷ trọng
Toàn ngành 1.410,2 100% 11,50%
CN khai khoáng 423,5 30,03% 8,22%
CN chế biến, chế tạo 842,5 59,75% 14,59%
Cơ khí, luyện kim, TB điện, điện tử 324,8 23,03% 15,64%
Dệt may – Da giầy 27,8 1,97% 9,55%
Chế biến NLS,TP và dược liệu 385,4 27,33% 15,71%
Sản xuất VLXD 104,5 7,41% 9,66%
CN SXPP điện, nước 103,7 7,35% 6,52%
Công nghiệp khác 40,4 2,86% 5,43%

                     Chi tiết 485/QĐ-UBND xem tại đây

                                                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 80
Views This Month : 4343
Views This Year : 13027
Total views : 27453
Language
Skip to content