Phổ biến các thông tin tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước

Thực hiện Văn bản số 10050/BCT-TTTN ngày 11/12/2018 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước. Sở Công Thương thông tin tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa một số thông tin cụ thể sau:

Thứ nhất, về Danh sách chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện:

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chương trình, đề án, dự án có nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa) tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước, bao gồm:

  1. Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ);
  2. Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 (Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ);
  3. Các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa (thị trường trong nước/miền núi, biên giới và hải đảo) thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia (Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ);
  4. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ);
  5. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, tạo tiền đề và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam (Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ);
  6. Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 1288/QĐ-TTG ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ);
  7. Dự án bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương thuộc Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ);
  8. Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ);
  9. Đề án phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, về Nguyên tắc tham gia các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì:

 Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các chương trình, đề án, dự án do Bộ Công Thương chủ trì phải tuân thủ các quy chế, quy định hiện hành có liên quan của pháp luật. Thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 5, Điều 5 Luật Hỗ trợ doanh  nghiệp nhỏ và vừa; Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, căn cứ nguồn lực hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước.

Thứ ba, về thông tin tham gia các chương trình, đề án, dự án:

Thông tin về hoạt động trên thuộc các chương trình, đề án, dự án và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước được các đơn vị đầu mối chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án của Bộ Công Thương đăng tải cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương www.moit.gov.vn và trên các website riêng (nếu có) của các chương trình, đề án, dự án.

 Hàng năm Sở Công Thương có văn bản thông báo, hướng dẫn gửi các đơn vị về việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án của Bộ Công Thương chủ trì.

Các đơn vị có nhu cầu tham gia Chương trình chi tiết xem các thông tin tại đây.

                                        Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 103
Views This Month : 271
Views This Year : 5174
Total views : 65714
Language
Skip to content