Quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Quy định này điều chỉnh các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm: Đánh giá tác động của thủ tục hành chính; công bố, công khai, thực hiện thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này là những phản ánh, kiến nghị được quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Quy định này không điều chỉnh đối với những thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước; thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Đối với trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được quy định cụ thể như sau: Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành trước ngày 15/01 của năm Kế hoạch. Căn cứ Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm của tỉnh và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo yêu cầu về mục tiêu và tiến độ của Kế hoạch; tổng hợp kết quả rà soát kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đánh giá chất lượng rà soát, phương án đơn giản hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp phát hiện thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, quy định thủ tục hành chính có vướng mắc, bất cập mà chưa có trong kế hoạch rà soát, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính nêu trên, kịp thời có phương án xử lý theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2018 và thay thế Quyết định số 2160/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 2160/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 89
Views This Month : 3361
Views This Year : 12045
Total views : 26471
Language
Skip to content