Sở Công Thương phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Chính phủ phát động; triển khai Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Kạn phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành hăng hái tích cực thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 tại văn bản số 38/SCT-TĐKT ngày 04/02/2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

I.MỤC TIÊU

1.Thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2020; cụ thể như:

* Lĩnh vực công nghiệp:

– Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) khu vực công nghiệp tăng 10%;

– Tổng sản phẩm của công nghiệp (GRDP) đạt 463.700 triệu đồng;

– Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 1.384 tỷ đồng;

– Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%;

– Thực hiện hoàn thành 100% đề án khuyến công và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao.

* Lĩnh vực Thương mại:

– Phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng >7,5%;

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 6.518 tỷ đồng;

– Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 10 triệu USD (trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 3 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 7 triệu USD);

– Thực hiện hoàn thành 100% đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2020 được cấp có thẩm quyền giao.

2.Tổ chức tốt các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, như: Thi đua thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; thi đua xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh toàn diện; đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất, đạo đức, lối sống văn minh, lành mạnh, chống bệnh quan liêu, hách dịch, cửa quyền khi thi hành công vụ.

3.Đổi mới nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp với điều kiện của đơn vị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua “Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh” nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, giảm bớt thời gian và chi phí và các phong trào thi đua khác do các cấp, các ngành phát động.

4.Thông qua các phong trào thi đua đó làm thay đổi về chất trong công tác thi đua, khen thưởng; thông qua các phong trào thi đua phát hiện nhân tố mới và nhân rộng các điển hình tiên tiến; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, tạo bầu không khí sôi nổi, đoàn kết cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

II.NỘI DUNG

1.Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất có nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần hoàn thành nhanh hơn, kịp thời hơn, chất lượng cao hơn các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra.

2.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua trong phạm vi cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3.Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến của đơn vị với đối tượng và lộ trình thực hiện cụ thể; lựa chọn, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị phục vụ công tác tuyên truyền tại tỉnh và Trung ương; nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 và Công văn số 6483/UBND-TH ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V bảo đảm trang trọng, ý nghĩa và đúng thời gian quy định.

4.Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với khẩu hiệu hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả”. Triển khai thực hiện tốt các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển công nghiệp và thương mại trong năm 2020 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

5.Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lãnh đạo quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Có nhiều biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động… góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6.Rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, mỗi công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7.Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, lao động, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2020 đã được giao./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 141
Views This Month : 1614
Views This Year : 18579
Total views : 79119
Language
Skip to content