Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phát động phong trào thi đua năm 2020

Năm 2020 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, là năm tổ chức Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội với sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh và từng cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V” tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn xã hội.

Hai là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy; tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện bảo đảm chất lượng trình Đại hội; chủ động chuẩn bị phương án nhân sự đúng Điều lệ, quy chế quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, khách quan, minh bạch; thực hiện thật tốt công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần, phục vụ Đại hội.

Trước thềm Đại hội Đảng, tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, căn cứ nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Các sở, ngành, địa phương có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020 và đặc biệt là chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Kế hoạch số 603/KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh.

Về các chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2020 của tỉnh:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,8% (trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9%; khu vực dịch vụ tăng 7,8%);

(2) Tổng giá trị gia tăng đạt 13.458 tỷ đồng;

(3) GRDP bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng;

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 716 tỷ đồng;

(5) Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 5.000 lao động;

(6) Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2019 đạt 2,5%;

(7) Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: 18 hợp tác xã;

(8) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm: 03 xã;

(9) Tỷ lệ che phủ rừng: 72%;

(10) Phát triển sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên: 30 sản phẩm;

(11) Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “khu dân cư văn hóa” đạt 72%; tỷ lệ hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” đạt 85%;

(12) Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm 95%;

(13) Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 08 trường học;

(14) Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng ít nhất 01 bậc so với năm 2019;

(15) Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100%;

(16) Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85%;

(17) Số vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tập trung đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Năm là, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính; tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua phù hợp theo từng chuyên đề, trong đó có các nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, không phô trương hình thức; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Sáu là, các cấp ủy, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020.

Với những nội dung thi đua trọng tâm trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 8
Views This Month : 2940
Views This Year : 11624
Total views : 26050
Language
Skip to content