Sở Công Thương thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Với nhiệm vụ chung là cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; hướng tới khẩu hiệu “Nhà nước phục vụ doanh nghiệp”, xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2019, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và của Tỉnh tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng an toàn, thân thiện, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cụ thể:

– Lãnh đạo sở đã chỉ đạo, quán triệt các phòng, đơn vị xây dựng và triển khai các chương trình hành động, các kế hoạch năm 2019 trong đó chú trọng tới những nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;  tiếp tục triển khai thực hiện Văn bản số 26/SCT-KHTC ngày 13/01/2017 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện các nội dung theo cam kết của UBND tỉnh với VCCI. Ngoài ra, Sở cũng đã tích cực tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của Sở để các doanh nghiệp được tiếp cận và hiểu rõ về các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, về nâng cao năng lực cạnh tranh và các văn bản có liên quan.

– Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 18/01/2019 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, theo đó đã triển khai hoàn thiện được 26/26 nội dung đạt 100%; trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương, được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 và Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh; Từ ngày 01/8/2019, thực hiện Thông báo số 188/TB-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, toàn bộ TTHC của Sở Công Thương đã thực hiện việc tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công và 100% các TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên website của sở;

– Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp: Sở đã triển khai hoàn thành 100% các đề án khuyến công và đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2019:

+ Về công tác khuyến công: Thực hiện hoàn thành 8 đề án khuyến công với tổng kinh phí thực hiện là 823 triệu đồng, trong đó: 01 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí thực hiện là 300 triệu đồng và 7 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí thực hiện là 523 triệu đồng. Các chương trình khuyến công đã tập trung ưu tiên hỗ trợ sản xuất sản phẩm mà tỉnh có lợi thế về vùng nguyên liệu, như chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng. Tập trung hỗ trợ cơ sở CNNT nâng cao công nghệ sản xuất, thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, đào tạo khởi sự doanh nghiệp từng bước tổ chức có hiệu quả, góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới cho các cơ sở, từng bước hiện thực hóa ý tưởng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương;

+ Về công tác xúc tiến thương mại: Trong năm 2019, công tác xúc tiến thương mại đã được Sở Công Thương triển khai nhiều hoạt động tích cực; giúp cho sản phẩm nông, lâm sản của tỉnh khẳng định được thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, đã góp phần triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tìm kiếm thị trường, thành lập chi nhánh, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể như: Thực hiện hoàn thành 7 đề án, nhiệm vụ (trong đó 03 nhiệm vụ bổ sung) với tổng kinh phí thực hiện là 961 triệu đồng. Tổ chức cho doanh nghiệp, HTX tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình… Mời và trao đổi thông tin cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh về các hội chợ trong cả nước. Từ đầu năm 2019 đến nay đã gửi thông báo mời tham gia 58 hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu trong cả nước. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX trong việc đăng ký, hướng dẫn hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, bình chọn sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao…

– Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp:

Công khai đường dây nóng, bố trí phòng tiếp dân để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành công thương phản ánh và chủ động giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh: Sở đã ban hành Thông báo số 18/TB-SCT ngày 09/01/2019 về lịch tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, năm 2019. Theo đó, Lãnh đạo sở tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, phân công 02 công chức (thuộc Thanh tra Sở) làm công tác tiếp công dân, trong đó có 01 công chức được đào tạo chuyên ngành Luật đã qua bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân. Trong kỳ báo cáo đơn vị không có công dân, tổ chức nào đến khiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh tại cơ quan;

Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định hiện hành về chính sách cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. theo đó, thì các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện đồng thời và tổng thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giảm xuống còn 13 ngày;

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh: Hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đức Vân tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn; cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Ban hành báo cáo về trình tự thủ tục bổ sung cụm công nghiệp vào quy hoạch và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Để triển khai công tác hỗ trợ xây dựng cụm công nghiệp theo Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 trong thời gian tới, đồng thời tạo mặt bằng sẵn có để thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư các dự án công nghiệp vào trong cụm công nghiệp, Sở đã ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền, vận động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp;

Thực hiện công khai hóa quy trình, thủ tục thời gian tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, việc thực hiện công khai hóa quy trình, thủ tục thời gian tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch của các đơn vị có liên quan đã được quy định chi tiết trong Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Năm 2019 Sở đã thực hiện hoàn thành 01 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc kiểm tra chuyên ngành.

Có thể thấy, hoạt động của các doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tạo việc làm, giảm nghèo và trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục nỗ lực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định; chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.  Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận thông tin và áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; tạo điều kiện giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công; đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại hàng năm nhằm hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chất lượng, mẫu mã sản phẩm được đảm bảo theo quy định, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 4
Views This Month : 122
Views This Year : 5025
Total views : 65565
Language
Skip to content