Sở Công Thương xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, Ban Giám đốc sở trong việc đẩy mạnh THTK, CLP; đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở và thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Sở Công Thương xây dưng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020 với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN

a) Các đơn vị thuộc sở thực hiện nghiêm túc trong việc chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo đúng dự toán được giao tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Trong đó:

– Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Thực hiện tiết kiệm đạt tối thiểu 12%, trong đó: tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương theo chỉ đạo chung của Trung ương tương ứng số tiền là 173 triệu đồng; tiết kiệm 2% theo chỉ đạo của tỉnh tương ứng số tiền là 35 triệu đồng;

– Không bố trí đoàn công tác đi học tập, thăm quan trong và ngoài nước sử dụng ngân sách địa phương khi chưa thực sự cần thiết, cấp bách;

– Không tổ chức tiếp khách, tặng hoa, quà nhân dịp kỷ niệm các ngày truyền thống thành lập ngành, địa phương, các dịp lễ tết, đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý… không căng treo khẩu hiệu, maket tại các buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; hội nghị triển khai công tác của đơn vị (trừ các hội nghị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại).

b) Thực hiện hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CPngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (Trung tâm KC và XTTM) theo hướng thực hiện tăng dần mức độ tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý; giảm chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn giao quyền tự chủ một phần 2017-209.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN

– Tiếp tục triển khai đồng bộ Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh phê duyệt gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh;

– Chống lãng phí, nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định hồ sơ thiết kế – dự toán, hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung phát sinh tăng trong quá trình thi công xây dựng công trình thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý;

– Thực hiện đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu do sở thực hiện góp phần đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

3.Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

– Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công;

–  Đất đai, trụ sở làm việc phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ;

– Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho công chức, viên chức và người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế của từng đơn vị, tránh lãng phí trong trang bị, mua sắm tài sản;

– Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Thực hiện mua sắm tài sản theo hình thức mua sắm tập trung, nâng cao việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

4.Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

– Phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác xây dựng phương án ấn định thuế năm 2020 đối với các Doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế; rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiệu quả, tránh việc sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả;

– Nâng cao hiệu quả quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tăng cường sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời, thực hiện giảm tổn thất điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt xuống còn 6,03%.

5. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

– Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018  của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện có kết quả theo Đề án tinh giảm biên chế, bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015;

– Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng đơn vị thuộc sở; gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo Đề án đã được phê duyệt;

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân;

– Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, công sở.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình, Giám đốc Sở đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở tổ chức quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quản lý, kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với bộ phận Văn phòng Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2020; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và việc thực hiện Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý.

Đàm Vĩnh Hoàng (Sở Công Thương)

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 103
Views This Month : 271
Views This Year : 5174
Total views : 65714
Language
Skip to content