Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được ký kết ngày 30/6/2019 và đã được Quốc hội biểu quyết thông qua phê chuẩn vào ngày 08/6/2020 là một FTA thế hệ mới và được kỳ vọng sẽ tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế theo hướng tích cực giúp thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) rộng lớn, Hiệp định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8/2020.

 Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Hiệp định EVFTA theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 532/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước tham gia Hiệp định EVFTA:

Các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phổ biến về EVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: Thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các hội nghị, tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả EVFTA;

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường EU, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả;

Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo về đầu tư, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước của cơ quan quản lý nhà nước có chức năng cung cấp thông tin để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa… của các nước EU;

Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại – xúc tiến đầu tư của tỉnh vào các nước EU, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh. Thường xuyên thông báo, cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh về thông tin các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường;

Nâng cao vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thông qua các Hiệp hội thường xuyên nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Liên minh châu Âu và quốc tế.

  1. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi và bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh khi tham gia Hiệp định EVFTA:

Rà  soát  văn  bản  quy  phạm  pháp  luật  do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan để kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với Hiệp định.

Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan (nhất là cộng đồng doanh nghiệp) trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

  1. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực:

Tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với cam kết quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu;

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án tái cơ cấu ngành trong từng lĩnh vực như công thương, nông nghiệp,… tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học – công nghệ, an toàn, thân thiện với môi trường;

Tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng;

Đẩy mạnh việc dạy nghề và gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai các biện pháp cải thiện, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành sản xuất. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục triển khai và hoàn thiện chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng nhu cầu xây dựng kinh tế – xã hội thời kỳ hội nhập.

  1. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp:

Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp cụ thể nhằm củng cố, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động đối với tổ chức công đoàn các cấp và các tổ chức của người lao động tại cơ sở; thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản liên quan về điều chỉnh các quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia;

Tiếp tục nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ công đoàn về lao động, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tư vấn, đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động… để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

  1. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm,…để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn;

Đánh giá những tác động của EVFTA đối với các vấn đề lao động, việc làm, xã hội,…trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh để góp phần thực hiện hiệu quả Hiệp định EVFTA;

Thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động, thực vật hoang dã mà Việt Nam đã tham gia; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh;

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp chống các hành vi khai thác trái phép, thương mại động, thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành địa phương trên cơ sở những nhiệm vụ đã được phân công có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; thực hiện lồng ghép linh hoạt các nhiệm vụ tương đồng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 01 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp. báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005155
Views Today : 9
Views This Month : 2246
Views This Year : 10154
Total views : 70694
Language
Skip to content