Tỉnh Bắc Kạn triển khai Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Với mục đích xác định được Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (gọi tắt là Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính), nhằm đánh giá về chất lượng việc cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả điều tra, để nắm bắt được yêu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức và đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực để các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, trên cơ sở kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có sự chỉ đạo cụ thể theo lĩnh vực thuộc các cơ quan, đơn vị cần có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Ngày 02/7/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Phạm vi là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đối tượng áp dụng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là cấp tỉnh) phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (gọi tắt là cấp huyện) và Ủy ban nhân dân cấp xã có cung ứng dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân.

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, cụ thể như:

Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước:

– Nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi;

– Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ.

– Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại;

– Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dễ sử dụng.

Thủ tục hành chính:

– Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ;

– Thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác;

– Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định;

– Phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định;

– Thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

Công chức trực tiếp giải quyết công việc:

– Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự;

– Công chức chú ý lắng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức;

– Công chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức;

– Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo;

– Công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu;

– Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công:

– Kết quả đúng quy định;

– Kết quả có thông tin đầy đủ;

– Kết quả có thông tin chính xác.

Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị:

Áp dụng đối với các trường hợp người dân, tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công. Các tiêu chí đo lường hài lòng về yếu tố này gồm:

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị;

– Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng;

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực;

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời.

Thời gian thực hiện điều tra là từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018.

Thông qua kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, các cơ quan hành chính nhà nước phải có giải pháp cần thiết để củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, đảm bảo người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ đó.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 77
Views This Month : 4340
Views This Year : 13024
Total views : 27450
Language
Skip to content