Tổng kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng

Thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng (Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389), Trong 02 năm Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn đã triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả, kém chất lượng, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về đánh giá tình hình

Tại địa phương không có cơ sở sản xuất, gia công phân bón, thuốc BVTV; chỉ có hoạt động kinh doanh với số lượng trên 258 cơ sở, chủ yếu là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ, trong đó: Có trên 250 hộ kinh doanh cá thể; 08 loại hình tổ chức, hoạt động dưới hình thức phân phối, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Nguồn phân bón, thuốc BVTV lưu thông trên địa bàn đều do các công ty sản xuất, nhập khẩu, phân phối từ các tỉnh ngoài cung ứng. Giá các mặt hàng này nhìn chung ổn định, không có biến động lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh.

Tình hình chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp nói chung và kinh doanh, phân bón thuốc BVTV nói riêng cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật như: Có đầy đủ hóa đơn chứng từ; điều kiện kinh doanh, đảm bảo vệ sinh môi trường; việc ghi nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin cần thiết theo quy định. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện có hành vi kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng. Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm vẫn xảy ra như: Buôn bán thuốc BVTV trong danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam; buôn bán thuốc BVTV hết hạn sử dụng; buôn bán thuốc BVTV không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện; buôn bán thuốc BVTV chung với thực phẩm; buôn bán phân bón không có bảng niêm yết giá bán công khai; kinh doanh thuốc BVTV không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD và vi phạm các điều kiện kinh doanh về để sản phẩm phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất mà không kê lên kệ hoặc xếp phân bón với các loại hàng hóa khác… đã được các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Thứ hai, về Kết quả đạt được:

Một là, Công tác chỉ đạo, điều hành:

Thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng (Kế hoạch số 14/KH-BCĐ). Theo đó, chỉ đạo các cơ quan thành viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Bám sát nội dung Kế hoạch số 14/KH-BCĐ, các cơ quan thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV nhập lậu, giả, kém chất lượng; kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, về chất lượng hàng hóa; việc thực hiện các quy định về hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cử 05 công chức là đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tham gia lớp tập huấn đào tạo lấy mẫu phân bón theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Hai là, Công tác tuyên truyền

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp nói chung và phân bón, thuốc BVTV nói riêng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Sở NN&PTNT) đã tiến hành kiểm tra công tác ký cam kết không buôn bán thuốc BVTV trái với các quy định được 52 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Công tác rà soát hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc BVTV

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) đã chủ trì, tổ chức:

(1). 09 lớp tập huấn và cấp giấy chứng nhận chuyên môn về phân bón cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón với 364 học viên tham gia, cụ thể hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các loại phân bón, kỹ thuật bón lót cho cây lúa, ngô; kỹ thuật bón phân cho cây cam, quýt, cây hồng không hạt. 01 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV với 37 học viên tham gia.

(2). Thẩm định và cấp 218 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; 21 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV.

(3). Thu thập 60 mẫu phân bón gửi đi phân tích (37 mẫu phân bón; 23 mẫu thuốc BVTV). Kết quả phân tích 37/37 mẫu phân bón; 20/23 mẫu thuốc BVTV đủ tiêu chuẩn chất lượng công bố của nhà sản xuất; 03 mẫu thuốc BVTV không đạt chất lượng (Đơn vị đã có Công văn yêu cầu và phối hợp với cơ sở tiến hành niêm phong số lượng thuốc không đạt trả lại nhà phân phối).

Bốn là, Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý:

Các lực lượng chức năng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát mặt hàng phân bón, thuốc BVTV theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Thanh tra Sở NN&PTNT tiến hành 04 đợt kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp được 76 cơ sở. Phát hiện và xử lý 11 cơ sở vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh, kinh doanh thuốc ngoài danh mục, thuốc hết hạn sử dụng. Xử phạt hành chính 22,6 triệu đồng và buộc tiêu hủy; buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất để tiêu hủy 2,328kg thuốc BVTV (Thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam: 1,92 kg; thuốc BVTV hết hạn sử dụng: 0,408 kg). Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh tiến hành 02 đợt kiểm tra được 151 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, 67 cơ sở kinh doanh phân bón. Phát hiện và xử lý 09 cơ sở về các hành vi buôn bán thuốc hết hạn sử dụng, kinh doanh thuốc không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong Giấy chứng nhận ĐKKD. Xử phạt hành chính 18 triệu đồng và buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất để tiêu hủy 5,26 kg thuốc BVTV; xử lý 06 cơ sở vi phạm về buôn bán phân bón không có bảng niêm yết giá bán công khai; vi phạm các điều kiện kinh doanh về để sản phẩm phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất mà không kê lên kệ hoặc xếp phân bón với các loại hàng hóa khác, xử phạt 14,4 triệu đồng. Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản lấy 20 mẫu Test nhanh thuốc BVTV, Samonella, ecoli, hàn the tại một số điểm chợ trên địa bàn các huyện, thành phố đối với các mặt hàng rau, củ, quả kinh doanh chủ yếu là hàng nông sản do người dân trong vùng đem ra bán được 05 mẫu; 04 mẫu giò chả; 11 mẫu thịt lợn, thịt gà. Qua kiểm tra các sản phẩm đều đáp ứng đảm bảo an toàn thực phẩm  như việc lựa chọn giống rau, bón phân đúng quy trình, phun thuốc đảm bảo thời gian cách ly. Kết quả kiểm tra Test nhanh không có tồn dư thuốc BVTV, samonella, ecoli, hàn the trên thực phẩm.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo các đội Quản lý thị trường thực hiện Kế hoạch số 02/KH-QLTT ngày 18 tháng 01 năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng. Các đội Quản lý thị trường đã tổ chức kiểm tra được 153 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Phát hiện và xử lý 20 vụ vi phạm về các hành vi buôn bán thuốc BVTV không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện; không niêm yết giá bán hàng hóa; buôn bán thuốc BVTV chung với thực phẩm; vi phạm các điều kiện kinh doanh về để sản phẩm phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất mà không kê lên kệ hoặc xếp phân bón với các loại hàng hóa khác. Xử phạt 30,5 triệu đồng.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CAT-PV11 ngày 19/01/2018 về phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình mua bán, vận chuyển, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y giả, kém chất lượng, chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an không phát hiện, giải quyết vụ việc liên quan đến buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng. Tuy nhiên, đơn vị đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường Số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh xử phạt 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chung với thức ăn chăn nuôi.

*Kết quả kiểm tra, xử lý: Tổng số kiểm tra: 447 lượt vụ, trong đó: Xử lý 46 vụ. Tổng số tiền thu nộp NSNN: 85,5 triệu đồng. Buộc tiêu hủy; buộc thu hồi, trả lại nhà sản xuất để tiêu hủy thuốc BVTV, tổng trọng lượng 7,588 kg (Thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam: 1,92 kg; thuốc BVTV hết hạn sử dụng: 5,668 kg).

                                                          Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today :
Views This Month : 3436
Views This Year : 12120
Total views : 26546
Language
Skip to content