Trả lời ý kiến, kiến nghị của hợp tác xã theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1413/UBND-TH ngày 20/3/2020 về việc thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh; Công văn số 365/SKHĐT-ĐKKD ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của Hợp tác xã. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương trả lời các ý kiến kiến nghị của hợp tác xã, cụ thể như sau:

1.Chính sách hỗ trợ về xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm: Cử tri Nguyễn Đình Tân – Hợp tác xã Rượu chuối Tân Dân có 3 kiến nghị là:

– Kiến nghị 1: Đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các Hội nghị xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, kể cả tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế để quảng bá sản phẩm của hợp tác xã.

Trả lời: Trong thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông, lâm sản trên địa bàn tỉnh luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện. Cụ thể: Trên cơ sở Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm Sở Công Thương đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại với quy mô cấp tỉnh, đặc biệt là các Tuần lễ giới thiệu nông sản và các sản phẩm OCOP tại Hà Nội; tổ chức, gửi thông báo và đăng ký cho các doanh nghiệp, HTX tham gia hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành trong cả nước. Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công Thương) sẽ tổ chức các Chương trình Xúc tiến thương mại gồm:

+ Tổ chức đưa doanh nghiệp, HTX của tỉnh tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại 05 hội chợ triển lãm trong nước;

+ Tổ chức Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn tại thành phố Hà Nội (Dự kiến tổ chức trong Quý IV/2020);

+ Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đưa các HTX tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại 02 hội chợ triển lãm trong nước tại thành phố Hà Nội (Quý IV/2020) và thành phố Cần Thơ (Tháng 10/2020);

+ Phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa của tỉnh, đồng thời tổ chức Ngày hội nông sản-OCOP Bắc Kạn tại thành phố Bắc Kạn; thời gian tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020.

Do đó, để được hỗ trợ tham gia Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm trong năm 2020 và những năm tiếp theo, đề nghị các Hợp tác xã liên hệ với phòng Quản lý Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, địa chỉ: số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, qua đồng chí Hoàng Thị Loan, số điện thoại 0209.3810.292/ 0986.284.486; Hoàng Thị Yến, số điện thoại 0209 3872 104/0984 145 637 để được hướng dẫn.

Về việc hỗ trợ tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế: Trong khả năng cân đối nguồn kinh phí được cấp còn hạn chế, hiện nay Sở Công Thương chưa tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, tuy nhiên Sở đã thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ kết nối một số chương trình xúc tiến thương mại quốc tế do Bộ Công Thương tổ chức. Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn năm 2020, định hướng 2025, trong đó giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức đoàn tham gia một số chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài.

– Kiến nghị 2: Việc hỗ trợ 02 điểm trưng bày theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh, Hợp tác xã Tân Dân đã lập hồ sơ gửi Sở Công Thương xin tham gia xây dựng cơ sở giới thiệu sản phẩm OCOP tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Kạn. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết để hợp tác xã thực hiện.

Trả lời: Ngày 25/2/2020 Hợp tác xã Tân Dân đã gửi Sở Công Thương xin tham gia xây dựng cơ sở giới thiệu sản phẩm OCOP tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Tuy nhiên, Hợp tác xã xây dựng phương án chưa xác định rõ địa điểm và chưa cung cấp thông tin về hồ sơ khu đất, do đó Sở Công Thương đã có văn bản số 169/SCT-QLTM ngày 03/3/2020 trả lời và đề nghị Hợp tác xã tiếp tục xác định, làm rõ địa điểm đề nghị xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đến ngày 20/5/2020, Hợp tác xã Tân Dân tiếp tục có Đơn đề nghị hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản và sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, trong đó xác định địa điểm dự kiến xây dựng tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Hiện nay, Sở Công Thương đang xem xét hồ sơ, phối hợp với các Sở, ngành để giải quyết theo quy định.

– Kiến nghị 3: Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho các Hợp tác xã thuê 01 gian hàng cố định tại một số trung tâm thương mại (tại thành phố Hà Nội, Bắc Kạn). Quan tâm sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng cho các Hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh, giúp giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các hợp tác xã.

Trả lời: Hiện nay tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách của Trung ương và cơ chế, chính sách riêng của tỉnh nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, chưa có cơ chế chính sách quy định hỗ trợ kinh phí để các Hợp tác xã thuê gian hàng cố định tại một số trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. Nội dung này, đề nghị các HTX chủ động nghiên cứu, phân tích thị trường để đưa ra hình thức xúc tiến thương mại phù hợp với mục đích, khả năng của các đơn vị; đồng thời nghiên cứu, lựa chọn các chính sách về xúc tiến thương mại của Trung ương và địa phương để thực hiện.

Nội dung quan tâm sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng cho các Hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh, giúp giới thiệu, quảng bá sản phẩm của các hợp tác xã: Tỉnh sẽ tiếp thu và lồng ghép vào các hoạt động của các đơn vị liên quan, đồng thời Hợp tác xã in ấn tờ rơi, giới thiệu quảng cáo sản phẩm gửi cho các Hội nghị, các sự kiện hoặc làm việc với Ban Tổ chức để thực hiện.

2.Chính sách về tín dụng: Cử tri Vũ Ngọc Quý, Hợp tác xã Anh Thịnh có ý kiến, kiến nghị là: Hiện nay Hợp tác xã chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng theo quy định. Đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn thủ tục để hợp tác xã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 11, mục 2, chương II, Quy định kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 188/SCT-QLTM ngày 06/3/2020 gửi UBND các huyện, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Do đó, đơn vị có nhu cầu có thể liên hệ về Sở Công Thương (Phòng Quản lý Thương mại, số điện thoại 02093.872.104) hoặc UBND huyện để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 24
Views This Month : 142
Views This Year : 5045
Total views : 65585
Language
Skip to content