Triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sau 08 năm thực thi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể có liên quan, trong đó trọng tâm là quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay, bối cảnh trong nước và quốc tế đã, đang có nhiều thay đổi, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, nhiều hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới đã xuất hiện… dẫn đến quá trình thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gặp nhiều vướng mắc, bất cập, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành tổng kết thi hành luật bảo quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3793/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc thi hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Trung ương và các địa phương về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển khoa học công nghệ 4.0.

Hiện nay UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo tổng kết công tác bảo vệ người tiêu dùng theo các nội dung tại Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn phê duyệt tại Quyết định số số 3793/QĐ-BCT của Bộ Công Thương./.

                                                                   Phạm Thị Dịu (Sở CôngThương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 109
Views This Month : 2396
Views This Year : 4885
Total views : 65425
Language
Skip to content