Triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất luợng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Ngày 22/5/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Văn bản số 5016/MTTW-BTT về việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”). Theo đó, ngày 28/8/2017, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động toàn quốc phong trào Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Đây là Phong trào trên cơ sở kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có của các tổ chức thành viên Mặt trận thành một phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy và phát huy cao độ sự đoàn kết, sức sáng tạo của mỗi người, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân (bao gồm cả người Việt Nam sinh sống, công tác và học tập ở nước ngoài) . Phong trào thi đua có 5 nội dung:

– Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị: Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội;

– Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình…;

– Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ trong các cơ sở nghiên cứu khoa học, học viện, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở khám chữa bệnh…;

– Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao chất lượng các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong lực lượng vũ trang;

– Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” sẽ nhanh chóng lan toả sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đến từng khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Để Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” được triển khai một cách có hiệu quả, cần phải gắn Phong trào thi đua với thúc đẩy, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 76
Views This Month : 1665
Views This Year : 4154
Total views : 64694
Language
Skip to content