Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 379/UBND-GTCNXD yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

  1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/01/2020 về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Trong đó, tập trung vào các chỉ số còn thấp điểm, giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Tính năng động và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
  2. Khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị. Đồng thời, chú trọng giải quyết các bất cập do quy định chưa cụ thể, chồng chéo, mâu thuẫn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường.
  3. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với nhiệm vụ cải cách hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân (như các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội); đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.
  4. Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, HTX phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19.Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp về nội dung, ý nghĩa của phát triển bền vững.
  5. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 năm 2021, báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng và 1 năm gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 52
Views This Month : 1847
Views This Year : 9755
Total views : 70295
Language
Skip to content