Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật cạnh tranh đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tổ chức khác, UBND tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung như sau:

– Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và phù hợp từng đối tượng địa bàn thông qua việc tổ chức hoặc lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

– Giao Sở Công Thương: Rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về cạnh tranh. Đồng thời rà soát nội dung các văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách có liên quan tới cạnh tranh, các quyết định hành chính nhằm đảm bảo không chứa đựng các nội dung trái với quy định tại Điều 8 của Luật.

– Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Công Thương xây dựng chương trình, chuyên mục, tài liệu, đưa tin, bài phổ biến, tuyên truyền pháp luật cạnh tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh./.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 6
Views This Month : 3272
Views This Year : 11180
Total views : 71720
Language
Skip to content