Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018

Ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thưc hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018.

Trong đó. Sở Công Thương cần tập trung thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018 như sau:

  1. Lĩnh vực công nghiệp:

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

– Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp năm 2017,  đề xuất giải pháp và định hướng phát triển công nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh nội dung và kế hoạch tổ chức hội nghị trong tháng 01/2018.

– Tiếp tục tham mưu triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 10/9/2015, trong đó tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp có tiềm năng và điều kiện phát triển như: sản xuất kim loại, vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản….

– Phối hợp với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh và các địa phương trong phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các dự án chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và đồ uống trên địa bàn tỉnh; xây dựng bao bì, nhãn mác sản phẩm hàng hoá đảm bảo tiêu chuẩn.

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó triển khai kịp thời, có hiệu quả Quy định về quản lý hoạt động tiêu thụ, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

– Tiếp tục theo dõi giám sát sản lượng và vận chuyển của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản để xây dựng phương án thực hiện ấn định thuế có hiệu quả.

– Quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định; phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy, xí nghiệp đang tạm dừng sản xuất hoạt động trở lại. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 – Hoàn thành công tác tham mưu xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ tám (tháng 4/2018).

– Xây dựng Kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2020 phù hợp với Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt.

– Trong tháng 01/2018, tổ chức triển khai thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh.

– Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017.

– Triển khai có hiệu quả kế hoạch khuyến công năm 2018; nắm bắt kịp thời và đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh.

– Đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhằm xây dựng những đề án có tính khả thi cao, có hiệu quả rõ rệt; phối hợp chặt chẽ với đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ phía cơ sở công nghiệp nông thôn để thực hiện có hiệu quả các đề án.

– Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016.

– Tổ chức thực hiện và Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động điện lực, sử dụng điện và giá bán điện trên địa bàn; kiểm tra giám sát việc tiết giảm điện của Công ty Điện lực Bắc Kạn và Điện lực huyện, thành phố nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với Công ty điện lực Bắc Kạn xây dựng phương án cấp điện ưu tiên cho khách hàng sử dụng điện quan trọng và phương án sa thải phụ tải khi thiếu nguồn năm 2018 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

– Thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công nghiệp như cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật của dự án công nghiệp, thẩm định các dự án về công trình điện, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm,…

* Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án tại Khu công nghiệp Thanh Bình trong năm 2017, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I và định hướng đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II trong năm 2018, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1/2018.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá tiến độ sản xuất, sản lượng của các nhà máy công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh để tính toán chính xác số liệu tăng trưởng của ngành công nghiệp.

  1. Lĩnh vực thương mại

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:

– Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng dự thảo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong quý IV/2018; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong quý IV/2018.

– Tham mưu tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong sản xuất, tiêu thụ cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm đạt chuẩn theo quy định; tổ chức cho các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước; tổ chức kết nối cung, cầu các sản phẩm của địa phương.

– Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm dong riềng, thuốc lá và các sản phẩm khác ngay từ đầu vụ; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực hiện đúng hợp đồng đã ký để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên.

– Hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025; phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai hướng dẫn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh theo Đề án đã được phê duyệt; trong năm 2018, 2019 phấn đấu chuyển đổi mô hình quản lý được từ 23 chợ trở lên.

– Triển khai công tác của Hội bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh: Tổ chức tuyên truyền về ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 năm 2017; triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai thực hiện Đề án phát triển thương mại điện tử, tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về hoạt động thương mại điện tử tại trên địa bàn tỉnh.

– Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động thông tin, hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Bắc Kạn tham gia vào các kênh phân phối của các tỉnh, thành phố trên cả nước; lựa chọn, mời và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có thế mạnh của địa phương tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác kinh doanh, phối hợp liên kết để hình thành chuỗi sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

– Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại: Kiểm tra, kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; kiểm tra việc chấp hành tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá và thực hiện dự báo tình hình thị trường kịp thời, sát thực tế; theo dõi báo cáo tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu nhằm làm cho thị trường phát triển lành mạnh; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, quản lý tốt thị trường nhất là thị trường nông thôn, vùng sâu vùng xa, bảo vệ tốt quyền lợi của người tiêu dùng.

– Thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thương mại trên địa bàn.

– Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính và UBND các huyện, thành phố tham mưu Đề án xây dựng một số chợ đầu mối tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh như chợ Xuất Hóa, chợ rau, quả tại xã Quang Thuận… báo cáo UBND tỉnh trong quý I/2018.

Quyết định số 33/QĐ-UBND đính kèm tại đây. 

Hoàng Yến. Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005094
Views Today : 33
Views This Month : 2082
Views This Year : 4571
Total views : 65111
Language
Skip to content