Bài dự thi về “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Đơn vị: Sở Công Thương Bắc Kạn.

Số 34, đường Trường Chính, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Số điện thoại: 02093 870 120 hoặc 0962 77 99 66

          Tên giải pháp cải cách hành chính:

Giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn các lĩnh vực cấp phép Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

          Lý do chọn giải pháp:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn các doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công thương cơ bản là quy mô nhỏ với số lượng người lao động ít. Theo quy định mới của Pháp luật tại một số lĩnh vực hoạt động có điều kiện trong lịch vực công thương đòi hỏi doanh nghiệp phải tự xây dựng kế hoạch huấn luyện, tập huấn cho người lao động tại một số lĩnh vực có yêu cầu, tự liên hệ giảng viên đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật để lên lớp huấn luyện, tập huấn;  liên hệ với Sở để kiểm tra sát hạch. Nhận thấy những khó khăn, vướng mắc, lúng túng của các tổ chức, cá nhân, cung như khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ đạo phòng chuyên môn hỗ trợ, làm đầu mối tổ chức các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn các lĩnh vực cấp phép Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đảm bảo đủ điều kiện cần về lĩnh vực cấp phép Vật liệu nổ công nghiệp, an toàn hóa chất, kinh doanh khí, an toàn điện.

          Nội dung của giải pháp:

          Để đảm bảo an toàn trong lĩnh vực sản xuất, khai thác, kinh doanh lĩnh vực công thương, Chỉnh phủ, Bộ Công Thương đã quy định những người làm trực tiếp, người quản lý liên quan đều phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn. Với mục tiêu theo đơn giản hóa các điều kiện nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà nước đã quy định cho các tổ chức kinh doanh tự tổ chức, huấn luyện, kiểm tra cho các đối tượng được nhà nước quy định. Cụ thể:

– Đối với lĩnh vực cấp phép Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tại Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ đã quy định: Người làm việc liên quan đến VLNCN(, bao gồm: Người quản lý; Người được giao quản lý kho VLNCN (Thủ kho); Chỉ huy nổ mìn; Thợ mìn; Người phục vụ, người áp tải, điều khiển phương tiện vận chuyển VLNCN) phải được huấn luyện, kiểm tra, sát hạch cấp giấy chứng nhận theo quy định. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực VLNCN tự tổ chức huấn luyện theo quy định. Đây là điều kiện cần để các tổ chức được cấp giấy phép VLNCN;

– Đối với lĩnh vực hóa chất, tại Nghị định số số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất đã quy định: Các đối tượng thuộc nhóm (nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương, nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở, Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc và nhóm 3: người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất) phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất công nghiệp. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hóa chất thuộc các nhóm trên tự tổ chức huấn luyện theo quy định;

– Đối với lĩnh vực kinh doanh khí: tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí thương nhân kinh doanh khí quy định: định kỳ hàng năm tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động. Đối tượng huấn luyện gồm: Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở, người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc; người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực kinh doanh khí của cơ sở. Đồng thời đây cũng là điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);

– Đối với lĩnh vực an toàn điện: tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện quy định: Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo; Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện. Các tổ chức hoạt động ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vận hành về điện theo quy định trên tự tổ chức huấn luyện theo quy định.

Thực tế cho thấy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua có khoảng 26 tổ chức hoạt động lĩnh vực VLNCN, với trên 180 người cần được huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN; 07 tổ chức hoạt động hóa chất, với trên 80 người cần được huấn luyện an toàn hóa chất; trên 70 tổ chức hoạt động kinh doanh khí, với trên 100 người cần huấn luyện kỹ thuật an toàn kinh doanh khí,  trên 200 TBA chuyên dùng, với trên 200 người cần được huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện. Tuy nhiên theo quy định người được huấn luyện phải có đủ các điều kiện bằng cấp, chuyên môn mà các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực trên chưa đáp ứng được do đó rất khó khăn, lúng túng trong việc tổ chức huấn luyện.

Qua các kỳ khảo sát, kiểm tra cho thấy các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện được đúng theo quy định của pháp luật về tự tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động lĩnh vực Công Thương, để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đã làm đầu mối triệu tập các tổ chức, cá nhân có nhu cầu huấn luyện để tổ chức lớp tập huấn và mới người đủ điều kiện được huấn luyện để lên lớp tập huấn. Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tổ chức được 02 lớp huấn luyện lỹ thuật an toàn VLNCN, 01 lớp tại thành phố Bắc Kạn, 01 lớp tại huyện Chợ Đồn, với 143 người; 02 lớp huấn luyện về hóa chất tại huyện Chợ Đồn, với 76 người. Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tổ chức thêm 01 lớp về VLNCN; 02 lớp kinh doanh khí và các lớp về huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện. Gửi kèm các thông báo mới lớp, văn bản triệu tập, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức, huấn luyện kỹ thuật an toàn lĩnh vực Công Thương.

          Phương án triển khai trong thực tiễn:

Bước 1: Khảo sát nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực trên (VLNCN, hóa chất, kinh doanh khí, an toàn điện) bằng cách gửi văn bản tự nguyện đăng ký tham gia lớp huấn luyện;

Bước 2: Sau khi tổng hợp được số lượng người có nhu cầu huấn luyện, đơn vị xác định địa điểm tổ chức huấn luyện cho tiện đi lại của các học viên;

Bước 3: Kết nối, mời Người có đủ năng lực, điều kiện để huấn luyện cho các học viên, thống nhất thời gian tổ chức lớp huấn luyện;

Bước 4: Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đối với lĩnh vực yêu cầu.

          Đánh giá lợi ích của giải pháp:

– Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo các điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực công thương trên địa bàn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cần để thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực cấp phép ngành công thương;

– Giảm chi phí tổ chức huấn luyện cho các tổ chức, cá nhân (bao gồm: Chi phí lớp học, chi phí đi lại, ăn ở) do sở tổ chức tập trung tại địa bàn có nhu cầu;

– Nâng cao hiệu quản lý nhà nước ngành công thương lĩnh vực cấp phép, cấp giấy chứng nhận, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có điều kiện.

Sau gần 01 năm triển khai, đơn vị đã nhận được phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân tham gia huấn luyện kỹ thuật an toàn lĩnh vực Công Thương. Trước khi chưa thực hiện giải pháp này, các tổ chức, cá nhân thường phải liên hệ các tổ chức có đủ năng lực tại Hà Nội, Thái Nguyên… để tổ chức, do đó mất nhiều chi phí đi lại, ăn ở, chi phí học cao do lượng học viên học ít, không tập trung. Giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn các lĩnh vực cấp phép Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tuy không phải là những sáng kiến lớn, không mang nhiều nội hàm tính mới song nội dung giải pháp có thể triển khai nhân rộng đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả nhằm mục tiêu chung tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn góp phần nâng cao chỉ số cải cách tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo./.

Tài liệu kèm theo:

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/CV-thông-báo-huấn-luyện-KTAT-trong-kinh-doanh-khí-TT53-NĐ-8705.09.2019_10h45p49_signed.pdf

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/2019-09-27-Kế-hoạch-kiểm-tra-cấp-giấy-chứng-nhận-huấn-luyện-KTATVLNCN_Cty-TNHH-Hoàng-Giang_signed01.10.2019_13h48p36_signed.pdf

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/24-9-19_Thông-báo-huan-luyen-ATHC-nam-2019_signed24.09.2019_13h36p55_signed.pdf

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/24-9-19_TB-to-chức-huấn-luyện-kỹ-thật-an-toàn-VLNCN-nam-2019_signed24.09.2019_16h02p28_signed.pdf

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/23-10-2019_-Kế-hoạch-kiểm-tra-cấp-giấy-chứng-nhận-huấn-luyện-KTATVLNCN_signed24.10.2019_16h21p42_signed.pdf

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/12-7-19_KH-kiem-tra-cấp-giấy-chứng-nhận-huấn-luyện-KTATVLNCN_signed12.07.2019_16h04p53_signed.pdf

– http://www.congthuongbackan.gov.vn/wp-content/uploads/2019/11/11-9-19_HD-trien-khai-Tập-huấn-nguoi-lam-viec-lien-quan-den-VLNCN_signed11.09.2019_14h19p53_signed.pdf

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 28
Views This Month : 2315
Views This Year : 4804
Total views : 65344
Language
Skip to content