Ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết như sau:

  1. Mục tiêu
  2. a) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.
  3. b) Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020, bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã của cả tỉnh đạt 11,9 tiêu chí trên xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí; toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 23,6% số xã toàn tỉnh, cụ thể: Huyện Bạch Thông 05 trên 16 xã; huyện Ba Bể 04 trên 15 xã; huyện Chợ Đồn 03 trên 21 xã; huyện Chợ Mới 04 trên 15 xã; huyện Na Rì 03 trên 21 xã; huyện Ngân Sơn 03 trên 10 xã; huyện Pác Nặm 02 trên 10 xã; thành phố Bắc Kạn 02 trên 02 xã.
  4. Nhiệm vụ
  5. a) Tổ chức thực hiện 11 nội dung thành phần để phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
  6. b) Phân bổ nguồn vốn trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư hỗ trợ cho các xã trên địa bàn xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để hoàn thành các tiêu chí cơ sở vật chất trong bộ tiêu chí nông thôn mới, đồng thời phục vụ cho sản xuất tạo sự chuyển biến trong phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp.
  7. c) Lồng ghép và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xem tại đây:

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 124
Views This Month : 3265
Views This Year : 42107
Total views : 56533
Language
Skip to content