Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Theo đó, nội dung Nghị quyết như sau:

  1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư 21 công trình, dự án với tổng số vốn là 52.979 triệu đồng.
  2. Bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư cho 62 công trình, dự án: Trong đó có 11 công trình, dự án trong danh mục và 51 công trình, dự án ngoài danh mục dự án đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tổng vốn đầu tư 50.979 triệu đồng, gồm:
  3. a) 58 công trình, dự án quyết toán, hoàn thành còn thiếu vốn đầu tư 31.513 triệu đồng;
  4. b) 04 công trình, dự án khởi công mới với số vốn đầu tư 19.466 triệu đồng.
  5. Dự phòng vốn đầu tư: 2.000 triệu đồng.
  6. Điều chỉnh tên một số công trình, dự án và tên chủ đầu tư tại Biểu số 01 kèm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chi tiết Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 35
Views This Month : 1624
Views This Year : 4113
Total views : 64653
Language
Skip to content