Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, nội dung Nghị quyết như sau:

  1. 1. Mục 2 Điều 46 được sửa đổi như sau:
STT Nội dung Mức thu    (Đồng/hồ sơ)
2 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 30.000
  1. Bổ sung khoản 3 vào Điều 69 như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai để tích tụ, tập trung đất đai thực hiện dự án đầu tư nghiên cứu, nhân giống, nuôi trồng dược liệu.”

  1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 75 như sau:

“1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã do cấp huyện cấp: 100.000 đồng/lần cấp.

  1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã do cấp tỉnh cấp: 200.000 đồng/lần cấp”.
  2. Điều 76 được sửa đổi như sau:

Điều 76. Đối tượng nộp

“Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã”.

Các nội dung khác không đề cập tại Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND xem tại đây:

Sở Công Thương

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 115
Views This Month : 3849
Views This Year : 12533
Total views : 26959
Language
Skip to content