Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2018 và mục tiêu, định hướng kế hoạch khuyến công năm 2019

Thứ nhất, về tình hình thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công 6 tháng đầu năm 2018:

Đối với Khuyến công quốc gia: Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được giao thực hiện 03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị từ nguồn khuyến công quốc gia, kinh phí 600 triệu đồng. Các đề án này được Cục Công thương địa phương giao nhiệm vụ từ tháng 5/2018. Ngay sau khi được giao, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đi thăm nắm tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh và hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng thực hiện đề án. Qua đó đánh giá năng lực, khả năng phối hợp thực hiện từng đề án để xây dựng nội dung thực hiện, thời gian thực hiện và xem xét điều chỉnh bổ sung hoặc dừng thực hiện đề án. Kết quả thực hiện từng đề án như sau:

– Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến nông lâm sản”,

đơn vị thụ hưởng là HTX Nông nghiệp Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn đã triển khai ký kết hợp đồng và thực hiện theo kế hoạch;

– Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất sản phẩm phụ tùng cơ khí”, đơn vị thụ hưởng là HTX Thành Ngân, xã Cường Lợi, huyện Na Rì đang nghiên cứu thị trường máy móc thiết bị để xem xét xin điều chỉnh nội dung hỗ trợ hoặc xin dừng thực hiện đề án;

– Đề án “Hỗ trợ ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm từ tre”, đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH Đinh Lâm, thị trẫn Chợ Rã, huyện Ba Bể đã có văn bản xin dừng thực hiện do đơn vị gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Đối với Khuyến công địa phương: Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được giao thực hiện 10 đề án từ nguồn khuyến công địa phương, kinh phí là 529 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã tổ chức triển khai thực và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thụ hưởng thực hiện đề án khuyến công theo kế hoạch. Kết quả như sau:

– 02/10 đề án đã hoàn thành gồm: đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu” tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và đề án “Hỗ trợ kinh phí khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019”;

– 04/10 đề án đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc bao gồm: đề án “Thông tin, tuyên truyền hoạt động Khuyến công”; đề án “Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT tỉnh Bắc Kạn”; đề án “hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm”; đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ mộc dân dụng” tại xã Quang Phong, huyện Na Rì (đơn vị thụ hưởng là HKD Lại Văn Tú);

– 02/10 đề án xin dừng thực hiện gồm: đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ mộc dân dụng” tại xã Yên Hân, huyện Chợ Mới (đơn vị thụ hưởng là HTX Thành Long); đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung silicat” tại xã Côn Minh, huyện Na Rì (đơn vị thụ hưởng là HKD Sằm Văn Thường);

– 02/10 đề án chưa thực hiện bao gồm: đề án “hội nghị tập huấn công tác khuyến công” và đề án “Hỗ trợ kinh phí quản lý chương trình đề án khuyến công năm 2018”.

Thứ hai, về giải pháp thực hiện công tác khuyến công 6 tháng cuối năm 2018:

– Dự kiến thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2018: Thực hiện điều chỉnh bổ sung các đề án và phấn đấu triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công quốc gia, kế hoạch khuyến công địa phương đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ thời gian và các chỉ tiêu yêu cầu.

– Tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công đã được giao, đồng thời nghiên cứu thực hiện tốt các nội dung hoạt động khuyến công theo Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Quan tâm xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng điểm, có sự bứt phá và có bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển của ngành công thương;

– Đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nhằm xây dựng những đề án có tính khả thi cao, có hiệu quả rõ rệt;

– Tổ chức Hội nghị tập huấn khuyến công cho cán bộ thuộc Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện và UBND các xã, phường, thị trấn;

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai các đề án khuyến công để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đề án để có phương pháp điều chỉnh cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ theo quy định hiện hành;

– Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tăng cường liên kết, liên doanh đầu tư, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng giữ gìn và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu đã được cấp.

Thứ ba, về kế hoạch khuyến công năm 2019:

Mục tiêu của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 theo mục tiêu chung tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp; hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động khuyến công Bắc Kạn năm 2019 đã đề ra mục tiêu cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Kạn và các quy hoạch, đề án phát triển ngành, trong đó tập trung hỗ trợ các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Ngay từ đầu năm 2018, Sở Công Thương đã triển khai khảo sát, thu thập số liệu về tình hình đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký các đề án khuyến công theo quy định, trong đó định hướng đề án khuyến công được lập phải có tính khả thi cao, đảm bảo đúng đối tượng, ngành nghề quy định tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP, đồng thời phải phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Đến nay Sở Công Thương đã nhận được nội dung đăng ký thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2019 của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên qua xem xét, chưa có Đề án nào đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của đề án khuyến công Quốc gia, do đó hiện nay Sở Công Thương chưa có “Nguồn” để xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2019.

(Nông Thị Thảo) Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004727
Views Today : 3
Views This Month : 3439
Views This Year : 12123
Total views : 26549
Language
Skip to content