Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Sở Công Thương Bắc Kạn

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 Sở Công Thương Bắc Kạn ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm theo Chương trình của Sở Công Thương tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu sau: Thứ nhất, các đơn vị thuộc sở thực hiện nghiêm túc trong việc chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo đúng dự toán được giao tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong đó tập trung vào tiết kiệm chi thường xuyên; tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương. Đẩy mạnh, đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo hướng thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và hoạt động cho đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở có tính đến đặc điểm của từng loại hình dịch vụ, khả năng và nhu cầu thị trường, trình độ quản lý; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017… Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; Từng bước thực hiện đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015 để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách và chi chuyển nguồn sang năm sau. Thứ hai, trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, cụ thể: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công. Tiếp tục triển khai đồng bộ Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh phê duyệt gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Chống lãng phí, nâng cao chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công; công tác thẩm định hồ sơ thiết kế – dự toán, hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình thuộc lĩnh vực Công Thương. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, đấu thầu trên mạng, công khai theo quy định của Luật đấu thầu; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đầu tư của nhà nước thông qua việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cũng như cơ chế giám sát của người dân, cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội đối với hoạt động đầu tư công, nhất là đối với các dự án thực hiện đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Thứ ba, trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công. Thứ 4, trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên: Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiệu quả, tránh việc sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả. Phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phải gắn với chế biến, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao và sử dụng hiệu quả; Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với năng lực khai thác, chế biến, sử dụng và đảm bảo yêu cầu về môi trường; không cấp phép thăm dò, khai thác vàng sa khoáng; hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ; không xuất khẩu khoáng sản thô. Động viên, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến và sử dụng năng lượng tái tạo, các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường vào trong sản xuất. Xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản. Chống lãng phí, thực hiện giảm tổn thất điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Thứ 5, trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: Thực hiện nghiêm việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đảm bảo theo đúng Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.  Thứ 6, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; không tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao; thực hiện chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định; Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống tổ chức nhà nước; gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; Tiến hành sáp nhập một số phòng theo đề án đã được phê duyệt; Đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức trục lợi, cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, công sở; Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tứng lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở theo kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính hàng năm của Chính phủ và hướng dẫn, quy định của Bộ Công Thương; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp tạo chuyển biến rõ nét về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 85
Views This Month : 3748
Views This Year : 11656
Total views : 72196
Language
Skip to content