Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

STT Tên tài liệu Mã số Đơn vị thực hiện Lần ban hành
0

Sổ tay chất lượng

STCL Lần 4

Năm 2019

  1. Quy trình chung
 

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-SCT-01 Quy trình chung toàn cơ quan Lần 3

năm 2018

Giữ nguyên

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-SCT-02 Lần 3

năm 2018

Giữ nguyên

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-SCT-03 Lần2

năm 2017

Giữ nguyên

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QT-SCT-04 Lần2

năm 2017

Giữ nguyên

Quy trình hành động khắc phục

QT-SCT-05 Lần2

năm 2017

Giữ nguyên

Quy trình hành động phòng ngừa

QT-SCT-06 Lần2

năm 2017

Giữ nguyên

Quy trình Họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng QT-SCT-07 Lần2

năm 2017

Giữ nguyên

  1. Quy trình nội bộ (hỗ trợ quản lý)
 
Quy trình quản lý công tác văn thư QT-SCT-VP-01 Văn phòng Lần 3

năm 2018

Giữ nguyên

Quy trình xét thi đua khen thưởng hàng năm QT- SCT-VP-02 Lần 3

năm 2018

Giữ nguyên

Quy trình Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách QT- SCT-VP-03 Lần 3

năm 2018

Giữ nguyên

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra QT- SCT-TTr-01 Thanh tra Lần2

Giữ nguyên

III. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính  
Quy trình thủ tục cấp giấy phép sử dụng VLNCN QT- SCT-QLCN-01 Phòng Quản lý Công nghiệp Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN QT- SCT-QLCN-02 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục thu hồi giấy phép sử dụng VLNCN QT- SCT-QLCN-03 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN QT- SCT-QLCN-04 Lần 2

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN QT- SCT-QLCN-05 Lần 2

Năm 2019

Quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trình QT- SCT-QLCN-06 Lần 3

Năm 2019

Quy trình thủ tục thẩm định dự án báo cáo kinh tế – kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng QT- SCT-QLCN-07 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh QT- SCT-QLCN-08 Lần 3

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương QT- SCT-QLTM-01 Phòng Quản lý Thương Mại Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương QT- SCT-QLTM-02 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương QT- SCT-QLTM-03 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp QT- SCT-QLTM-04 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam QT- SCT-QLTM-05 Lần 2

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung QT- SCT-QLTM-06 Phòng Quản lý Thương Mại Lần 3

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá QT- SCT-QLTM-07 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá QT- SCT-QLTM-08 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu QT- SCT-QLTM-09 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu QT- SCT-QLTM-10 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu QT- SCT-QLTM-11 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu QT- SCT-QLTM-12 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá QT- SCT-QLTM-13 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại QT- SCT-QLTM-14 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chợ QT- SCT-QLTM-15 Lần 3

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại QT- SCT-QLTM-16 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục hành chính về Thông báo hoạt động khuyến mại QT- SCT-QLTM-17 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục hành chính về Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại QT- SCT-QLTM-18 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục hành chính về Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại việt nam QT- SCT-QLTM-19 Lần 4

Năm 2019

Quy trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam QT- SCT-QLTM-20 Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí QT- SCT-QLTM-21 Phòng Quản lý Thương Mại Lần 4

Năm 2019

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về Cấp lại/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí QT- SCT-QLTM-22 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục đăng ký giá, kê khai giá QT- SCT-QLTM-23 Lần 1

Năm 2019

Quy trình Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm QT- SCT-ATNL-01 Phòng An toàn Năng lượng Lần 4

Năm 2019

Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm QT- SCT- ATNL-02 Lần 4

Năm 2019

Quy trình Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm QT- SCT- ATNL-03 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất QT- SCT- ATNL-04 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất QT- SCT-ATNL-05 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất QT- SCT-ATNL-06 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất QT- SCT-ATNL-07 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất QT- SCT-ATNL-08 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất QT- SCT-ATNL-09 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm QT- SCT-ATNL-10 Lần 4

Năm 2019

Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT- SCT-ATNL-11 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT- SCT-ATNL-12 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai QT- SCT-ATNL-13 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT- SCT-ATNL-14 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT- SCT-ATNL-15   Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn QT- SCT-ATNL-16 Phòng An toàn Năng lượng Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-17 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG  vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-18 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-19 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-20 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-21 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-22 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-23 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp lại GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-24 Lần 2

Năm 2019

Quy trình cấp điều chỉnh GCN đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải QT- SCT-ATNL-25 Lần 2

Năm 2019

Quy trình thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trình QT- SCT-ATNL-26 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực QT- SCT-ATNL-27 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp thẻ kiểm tra viên điện lực QT- SCT-ATNL-28 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp thẻ an toàn điện QT- SCT-ATNL-29 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ QT- SCT-ATNL-30 Lần 4

Năm 2019

Quy trình thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu QT- SCT-ATNL-31 Lần 4

Năm 2019

 

                   Sở Công Thương Bắc Kạn


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 8
Views This Month : 1038
Views This Year : 43447
Total views : 57873
Language
Skip to content