Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Công Thương

Thực hiện Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Ngày 18/01/2019, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SCT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, theo đó Sở Công Thương đã triển khai hoàn thiện được 15/26 nội dung đạt 57,69%; có 08 nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện. Nhìn chung, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt: Các Nội quy, Quy chế, Quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức, đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan; lãnh đạo sở và công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan nhận thức CCHC là công việc thường xuyên và liên tục, nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động  có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, về công tác cải cách thể chế: Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Công Thương đã đăng ký danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đã được UBND tỉnh nhất trí tại văn Quyết định 284/QĐ-UBND ngày 20/02/2019; tham mưu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định thay thế Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/ 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phân cấp quản lý nhà nước an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Công Thương và được UBND tỉnh nhất trí tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.

Thứ hai, về công tác cải cách thủ tục hành chính

Sở đã tham mưu ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2019 (KH số 34/KH-SCT ngày 24/01/2019) và Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 (KH số 33/KH-SCT ngày 24/01/2019); công văn số 403/SCT-GĐ ngày 03/05/2019 về việc đôn đốc các phòng trực thuộc thực hiện rà soát TTHC năm 2019 và sẽ thực hiện báo cáo kết quả rà soát vào tháng 6 năm 2019.

Thực hiện đúng quy trình công bố TTHC tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2019 Sở đã trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tại các Quyết định số: 126/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về lĩnh vực an toàn thực phẩm; trình phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn; tham mưu tổng hợp trình UBND tỉnh danh mục TTHH thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Sở đã thực hiện niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc. 100% các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của sở; tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Thanh tra sở và qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập Sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại Bảng TTHC của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan chưa nhận được phản ánh kiến nghị nào liên quan đến TTHC.

Tính tới thời điểm báo cáo (tính từ 01/01/2019 đến ngày 30/5/2019), bộ phận “một cửa” của sở đã tiếp nhận và trả kết quả tổng số 501 hồ sơ, trong đó có 465 hồ sơ thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Toàn bộ các hồ sơ trên đều được giải quyết đúng quy trình, quy định. Đến thời điểm báo cáo chưa phát hiện có vướng mắc hoặc vi phạm quy định về giải quyết TTHC của Sở.

Thứ ba, về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để công chức viên chức được tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và nhận thức lý luận chính trị. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn, Sở xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức với Sở Công Thương và cử công chức, viên chức đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đúng đối tượng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở dự kiến cử gồm: 01 công chức tham gia học lớp Trung cấp LLCT; đăng ký và cử 04 công chức tham gia lớp chuyên viên chính; 01 viên chức tham gia lớp chuyên viên; 01 công chức lãnh đạo tham gia Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài vào năm 2020 theo đề án 165…

Thứ tư, về cải cách tài chính công

Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính đối với cơ quan Nhà nước; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; đơn vị  đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong tháng 3/2019; đơn vị quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo theo cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính và dự toán thu, chi ngân sách được phân bổ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và minh bạch hóa các nội dung chi ngân sách theo đúng quy định.

Thứ năm, về hiện đại hóa nền hành chính

Sở đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và thực hiện đầy đủ các văn bản quy định, chỉ đạo, đôn đốc về khai thác sử dụng các ứng dụng CNTT tại cơ quan; kiện toàn ban chỉ đạo CNTT của đơn vị; 24/24 công chức đều được trang bị máy tính có kết nối mạng Internet để khai thác thông tin, cập nhật văn bản pháp luật kịp thời và cài phần mềm diệt vi rút bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đạt tỷ lệ 100%;

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được nâng cấp thường xuyên và triển khai sử dụng tới các đơn vị thuộc sở đã được khai thác triệt để trong xử lý văn bản, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan. Việc sử dụng chữ ký số điện tử tiếp tục được thực hiện tốt.  Ngoài triển khai chữ ký số trong giao dịch các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tại thời điểm hiện tại, 100% văn bản thực hiện trao đổi qua môi trường mạng đều có chữ ký số của đơn vị; Cổng thông tin điện tử của sở được duy trì hoạt động đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ điều hành quản lý của đơn vị; Các TTHC được cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của sở để tiện cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết, tra cứu thực hiện;

Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Hiện tại có 74/115 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 64,35%; có 464 hồ sơ phát sinh; hiện tại có 35/115 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 30,43%; có 01 hồ sơ phát sinh. Sở đã tham mưu xây dựng kế hoạch của đơn vị về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 và xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thời gian kiểm tra trong tháng 6 năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác CCHC ở đơn vị vẫn còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như sau: Sở Công Thương đã tham mưu dự thảo Quy định tạm thời về Định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, tuy nhiên do chưa có hướng dẫn của Bộ Công Thương nên chưa có căn cứ pháp lý để thẩm định, trình phê duyệt.

Từ nay đến cuối năm 2019 công tác cải cách hành chính cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Cải cách thể chế

Rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành Công Thương. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính đúng quy trình, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và tính khả thi khi triển khai áp dụng thực hiện.

Hai là, Cải cách thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Ba là, Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham mưu xây dựng phương án sắp xếp bộ máy Sở Công Thương theo Đề án đã phê duyệt; cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; thực hiện các chính sách và chế độ theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động.

Bốn là, Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính, tài chính đối với cơ quan sở và đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành của Nhà nước; tham mưu xây dựng Quy định tạm thời về Định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Sở Công Thương quản lý trình Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Năm là, Hiện đại hóa hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thực hiện chỉnh lý tài liệu, hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO theo đúng Kế hoạch.

Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 8
Views This Month : 1038
Views This Year : 43447
Total views : 57873
Language
Skip to content