Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020 của Sở Công Thương

Trong những năm qua, Sở Công Thương đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị, nhờ đó, trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức dần được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về chức danh công chức, viên chức và nâng cao năng lực nhận thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu khi bổ nhiệm. Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị đều tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí được tập thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tính chủ động trong công tác tham mưu, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần quyết định việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, về kết quả chỉ tiêu:

– Đến nay 100% công chức, viên chức đã được bố trí sắp xếp theo đúng đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt;

– Có 24/25 công chức có trình độ đại học, đạt tỷ lệ 96%; có 13/14 viên chức có trình độ đại học, đạt tỷ lệ 92,86%;

– 100% công chức, viên chức đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định;

– 100% công chức, viên chức đạt chuẩn ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc);

– Mỗi năm có trên 20% công chức được tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng theo chức danh;

– Hàng năm, 100% công chức, viên chức, người lao động được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thứ hai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

Trên cơ sở các tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, cơ cấu theo quy định, chủ động xây dựng quy hoạch, chú trọng việc tạo nguồn cán bộ, phát hiện những nhân tố trẻ, điển hình từ phong trào thi đua của đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương được quan tâm thực hiện nhằm không ngừng trang bị và nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, quản lý, điều hành và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu bổ nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Sở Công Thương đã tham mưu xây dựng kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020; giai đoạn 2016-2025, định hướng 2030. Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn, hàng năm, Sở  xây dựng kế hoạch đào tào, bồi dưỡng, đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức với Sở Công Thương và cử công chức, viên chức đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng và đúng thời gian quy định. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng không phân tán, không dàn trải mà tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ. Ngoài việc tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Nội vụ và các trường chuyên nghiệp tổ chức, Sở còn phối hợp với Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý thị trường cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác của các công chức, viên chức.

Kết quả cụ thể như sau: Năm 2016, Sở đã cử 05 công chức, viên chức theo học lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính tại trường Chính trị tỉnh; cử 03 công chức theo học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; 03 công chức, viên chức theo học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 06 công chức theo học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên thị trường; 01 công chức bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên… Năm 2017, Sở đã cử 03 công chức, viên chức tham gia học lớp Trung cấp LLCT, cử 01 viên chức tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, 02 công chức, viên chức tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức; đăng ký và cử 01 công chức tham gia lớp chuyên viên chính, 02 viên chức tham gia lớp chuyên viên; 08 công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành, 02 công chức, viên chức tham gia học lớp cập nhật kiến thức lãnh đạo; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 03 công chức, viên chức; đối tượng 4 cho 05 công chức, viên chức. Năm 2018, Sở đã cử 01 công chức tham gia học lớp Trung cấp LLCT, cử 02 công chức, viên chức tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức; đăng ký và cử 04 công chức tham gia lớp chuyên viên chính; 11 công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành, 04 công chức, viên chức tham gia học và cấp chứng chỉ tin học; 04 công chức tham gia học và cấp chứng chỉ tiếng Tày; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 01 viên chức. Năm 2019, Sở đã đăng ký và cử 04 công chức, viên chức tham gia lớp chuyên viên chính; 01 công chức tham gia lớp chuyên viên cao cấp; 05 công chức tham gia học lớp quản lý nhà nước cấp sở; 33 công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành;  02 công chức tham gia học và cấp chứng chỉ tiếng Tày; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 cho 02 công chức. Năm 2020, Sở đã Đăng ký 01 công chức tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; cử 01 công chức tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị; cử 02 công chức, viên chức tham gia lớp chuyên viên; 06 công chức tham gia học lớp quản lý nhà nước cấp phòng; 20 công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ chuyên ngành, 03 công chức tham gia học và cấp chứng chỉ tiếng Tày.

Thứ ba, về bài học kinh nghiệm

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị thì vai trò Người đứng đầu là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, xã hội học tập, rèn luyện, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ; gương mẫu, đầu tàu, tạo sức ảnh hưởng để toàn thể công chức, viên chức và người lao động học tập và noi theo.

Bố trí, sắp xếp công chức, viên chức đúng năng lực, sở trường; thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, song song với công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng để các công chức, viên chức có năng lực được đứng trong đội ngũ lãnh đạo quản lý.

Thứ năm, về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, thông qua các đợt thi đua,…đưa kết quả học tập là một trong những tiêu chí để đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng năm.

Tiếp tục quan tâm tạo điều điện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về chức danh công chức, viên chức và nâng cao năng lực nhận thức, kỹ năng hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ lâu dài; có cơ chế để khuyến khích các đối tượng là công chức, viên chức nữ, người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Ban Giám đốc sở chấp hành nghiêm Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan,tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; các trưởng, phó phòng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Quy định số 200/QĐ-SCT ngày 25/9/2017 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở Công Thương Bắc Kạn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo công chức, viên chức được tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực; đảm bảo công chức, viên chức có đủ năng lực tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 50
Views This Month : 3104
Views This Year : 20634
Total views : 35060
Language
Skip to content