Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhìn chung, việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua của Đảng bộ Sở Công Thương được thực hiện cơ bản đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đảng ủy thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác. Việc gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan, đơn vị đã thể hiện đòn bẩy tích cực trong các phong trào. Qua phát động phong trào học tập và làm theo Bác, đảng viên và quần chúng đều tích cực hưởng ứng, đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực tạo nguồn phát triển đảng viên. Các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị hàng năm đều hoàn thành tốt; các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, chương trình để triển khai cuộc vận động; công tác xây dựng Đảng ngày càng được củng cố và giữ vững. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả to lớn, thúc đẩy quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo được sự chuyển biến theo hướng tích cực về nhận thức và hành động. Nhiều đảng viên, quần chúng đã vận dụng những điều học được ở Bác để áp dụng linh hoạt trong cuộc sống cũng như trong thực tiễn công tác, thường xuyên duy trì việc tự trau dồi, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức, lối sống để ngày càng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thể hiện trên các mặt sau:

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành:

Đảng ủy Sở Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; hàng năm đều xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp tổ chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể thuộc Sở Công Thương, định kỳ báo cáo Đảng bộ cấp trên.

Hàng năm, Đảng ủy Sở Công Thương đều tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các chi bộ trực thuộc và đảng viên theo kế hoạch. Qua công tác kiểm tra, giám sát hầu hết cấp ủy các chi bộ đều quan tâm lãnh đạo và tổ chức cho đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền

Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương. Nội dung bao gồm:

– Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Công Thương.

– Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hàng năm của cấp ủy; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

– Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, và các chỉ thị nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định trách nhiệm của người đứng đầu. Hàng năm cấp ủy chi bộ xác định, lựa chọn đăng ký những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở đơn vị để Đảng ủy Sở Công Thương xem xét, xác nhận sau đó tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời, có hiệu quả.

– Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.  Lên án, phê phán nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

– Cấp ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch làm theo Bác. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

– Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Sở Công Thương xác định nội dung đột phá của cả nhiệm kỳ là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, về tổ chức học tập và làm theo Bác gắn với việc giải quyết nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Sở Công Thương đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên và liên tục trong toàn Đảng bộ, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đảng viên và quần chúng. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Đảng bộ cũng như các Chi bộ trực thuộc thì nội dung học tập và làm theo Bác luôn được ưu tiên, xem đó là nội dung quan trọng, cần thiết. Thực hiện văn bản chỉ đạo, hàng năm cấp ủy chi bộ đều xây dựng kế hoạch thực hiện, kết hợp chặt chẽ việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn một cách thiết thực, cụ thể. Mỗi cá nhân đảng viên tự liên hệ bản thân, xây dựng Kế hoạch cụ thể qua Bản đăng ký học tập và làm theo Bác hàng năm, cuối năm viết bản thu hoạch và tự kiểm điểm trước Chi bộ. Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai đa dạng các hoạt động học tập làm theo Bác.

Thông qua việc học tập, giới thiệu những mẫu chuyện về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác tham mưu, đề xuất. Qua đó, ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân và đồng nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần ngăn chặn và phòng ngừa tiêu cực, tham ô, tham nhũng tại đơn vị.

Giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy đã lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong một số lĩnh vực để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, cụ thể:

– Năm 2016, Đảng ủy đã tiến hành lựa chọn 02 vấn đề nổi cộm, bức xúc và hạn chế, yếu kém của đơn vị để giải quyết dứt điểm, đó là: “Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực Công-Thương. Áp dụng vào việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn”; “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính của Chi cục Quản lý thị trường”.

– Năm 2017, Đảng ủy đã lựa chọn 03 vấn đề hạn chế, tồn tại của đơn vị để giải quyết dứt điểm, bao gồm: “Nâng cao việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan trong việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc”; “Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; “Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về sử dụng trang phục quản lý thị trường trong thực thi công vụ”.

– Năm 2018, Đảng ủy đã lựa chọn 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm và nội dung đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để giải quyết kịp thời, có hiệu quả, bao gồm: “Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 04/CTrHĐ-SCT  ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018”; “Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Công Thương theo Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy”.

– Năm 2019, Đảng ủy đã lựa chọn 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm bao gồm: “Tăng cường bám sát cơ sở để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của Sở Công Thương năm 2019”; “Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy”; “Vận động công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương giúp đỡ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn trong việc xây dựng nông thôn mới”.

– Năm 2020, Đảng ủy đã lựa chọn 04 vấn đề bức xúc, nổi cộm bao gồm: “Chỉ đạo thực hiện thành công việc chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015”; “Chỉ đạo xây dựng hệ thống thông tin về thị trường hàng hóa trong tỉnh tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về dự báo, điều tiết lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh”; “Chỉ đạo phát triển nguồn thu sự nghiệp (từ dịch vụ tư vấn) phấn đấu đạt 240 triệu đồng trong năm 2020”; “Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP  ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng đối với các công trình điện lực”.

Bên cạnh đó, hàng năm các chi bộ trực thuộc đều đăng ký kế hoạch làm theo Bác của tập thể và đưa ra những vấn đề còn nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết dứt điểm trong năm gửi Đảng ủy Sở Công Thương theo dõi, giám sát và chỉ đạo thực hiện.

Quá trình phát hiện, lựa chọn vấn đề còn hạn chế, yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm tại đơn vị nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển Ngành công thương, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan. Trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng đã có sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, tạo được phong trào học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương đã có chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm hơn trong công việc; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trung thực, thẳng thắn, mạnh dạn hơn trong công tác đấu tranh phê bình; bản thân và gia đình có lối sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật; tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, quyết tâm tự rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thứ tư, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan đơn vị

Qua quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, chi ủy chi bộ trực thuộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để đảng viên và quần chúng học tập, noi theo trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực như: Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 5 năm qua, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, chi ủy chi bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tự giác viết đăng ký xây dựng việc làm cụ thể, thiết thực để rèn luyện, phấn đấu nêu gương sáng trong việc học tập và làm theo Bác.

Trong triển khai thực hiện, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã luôn thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu tạo đòn bẩy tích cực trong các phong trào cho đảng viên, quần chúng noi theo. Việc tự giác học tập của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến tích cực rõ rệt trong sinh hoạt, công tác; nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt.

Thứ năm, về việc xây dựng, lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện tốt công tác đăng ký thi đua, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 5 năm (2016-2020), có 04 tập thể và 09 cá nhân được Đảng ủy Sở Công Thương biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác nhân dịp Ngày sinh của Bác 19/5/1890. Có 01 tập thể và 01 cá nhân được  Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khen thưởng.

Thông qua các phong trào thi đua, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đều phát huy và phấn đấu tốt, biết vận dụng và thực hiện hiệu quả các sáng kiến, kinh nghiệm cũng như ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 52
Views This Month : 2339
Views This Year : 4828
Total views : 65368
Language
Skip to content