Kết quả thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tháng 4, 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1.Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện tháng 4/2020.

STT Nội dung Tổng số KH/

cơ sở

Sản lượng điện (KWh) Số tiền thực thanh toán Số tiền hỗ trợ giảm giá
I Giảm giá điện 1.152 1.358.115 2.266.187.830 251.149.557
1 Khách hàng sản xuất 448 1.130.344 1.776.214.350 196.637.516
2 Khách hàng kinh doanh 370 146.531 339.903.880 37.813.051
3 Khách hàng sinh hoạt 331 77.928 142.419.976 15.819.419
4 Khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch 3 3.312 7.649.624 879.571
5 Khách hàng bán buôn điện 0 0 0 0
II Giảm tiền điện 1 43.237 57.384.146 14.346.037
1 Cơ sở (không phải khách sạn) được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 0 0 0 0
2 Cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 1 43.237 57.384.146 14.346.037
3 Khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm Covid-19 0 0 0 0
Tổng cộng: (I+II) 1.153 1.401.352 2.323.571.976 265.495.594
  1. Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện tháng 5/2020.
STT Nội dung Tổng số KH/cơ sở Sản lượng điện (KWh) Số tiền thực thanh toán Số tiền hỗ trợ giảm giá
I Giảm giá điện 87.241 15.587.339 26.330.283.239 2.965.472.877
1 Khách hàng sản xuất 4.021 5.894.843 9.444.585.659 1.045.343.800
2 Khách hàng kinh doanh 2.179 1.084.895 2.623.451.176 292.057.066
3 Khách hàng sinh hoạt 80.978 8.560.013 14.185.961.078 1.576.551.265
4 Khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch 63 47.588 76.285.326 51.520.746
5 Khách hàng bán buôn điện 0 0 0 0
II Giảm tiền điện 15 289.568 386.347.489 105.220.167
1 Cơ sở (không phải khách sạn) đượcdùng để cách ly, khám bệnh tậptrung bệnh nhân nghi nhiễm, đãnhiễm Covid-19 2 4.594 0 8.633.294
2 Cơ sở y tế được dùng để khám, xétnghiệm, điều trị bệnh nhân nghinhiễm, đã nhiễm Covid-19 13 284.974 386.347.489 96.586.873
3 Khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nghiễm, đã nhiễm Covid-19 0 0 0 0
Tổng cộng:(I+II) 87.256 15.876.907 26.716.630.728 3.070.693.044

                                                          Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 56
Views This Month : 3790
Views This Year : 12474
Total views : 26900
Language
Skip to content