Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, năm 2019

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Năm 2019, Sở Công Thương đã tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; tích cực tham mưu cho Tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách lĩnh vực ngành công thương đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả với mục tiêu giảm thời gian và chi phí, nâng cao năng lực hội nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố; cải cách bộ máy hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; đảm bảo cho doanh nghiệp bình đẳng trong kinh doanh, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng an toàn, thân thiện, hiệu quả, cụ thể:

Thực hiện công khai hóa quy trình, thủ tục thời gian tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, việc thực hiện công khai hóa quy trình, thủ tục thời gian tiếp cận điện năng, thời gian xác nhận phù hợp quy hoạch, bổ sung quy hoạch của các đơn vị có liên quan đã được quy định chi tiết trong Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện kiểm soát hiệu quả tình trạng độc quyền trong kinh doanh: Tăng cường tuyên truyền về Luật Cạnh tranh và các Nghị định, Thông tư quy định, hướng dẫn trong kinh doanh trên Cổng Thông tin điện tử của Sở để các doanh nghiệp, tổ chức và người dân được biết, thực hiện. Ban hành Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 18/01/2019 về việc Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019, theo đó trong năm 2019, Sở đã triển khai hoàn thành 26/26 nội dung đạt 100% kế hoạch; tiến hành kiểm tra, rà soát các TTHC để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những TTHC thuộc lĩnh vực Công Thương không còn phù hợp, đồng thời tăng cường công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, đơn giản hoá TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, theo đó trong năm 2019, Sở đã tiến hành rà soát đối với 30 TTHC thuộc 6 lĩnh vực: Điện năng, Công nghiệp nặng, Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, Hóa chất, Quản lý cạnh tranh. Kết quả đã kiến nghị phương án đơn giản hóa 02 TTHC: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá và cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, được UBND tỉnh công bố thông qua phương án đơn giản hóa TTHC tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hoá là 23.368.500 đồng/năm, chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hoá là 16.444.500 đồng/năm. Lợi ích sau khi đơn giản hóa là đã tiết kiệm chi phí được 7.270.200 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 31%. Công tác đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và kiểm tra việc chấp hành các quy định khác có liên quan: Sở đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 (15/3/2019) theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 07/5/2019 triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tăng cường và phát huy hiệu quả các cuộc hội chợ thương mại, xúc tiến thương mại: Trong năm 2019, công tác xúc tiến thương mại đã được Sở Công Thương triển khai nhiều hoạt động tích cực, giúp cho sản phẩm nông, lâm sản của tỉnh, khẳng định được thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Để có được điều đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa Bắc Kạn và các tỉnh, thành phố trong cả nước; quảng bá sản phẩm, mạnh dạn tiếp cận thị trường, tham gia các hội chợ triển lãm, nhằm góp phần làm nên thành công của mỗi sản phẩm trong tỉnh ngày hôm nay. Cụ thể như sau: Tổ chức thực hiện có hiệu quả 02 đề án, nhiệm vụ bao gồm: đề án “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn” và nhiệm vụ “Tổ chức khảo sát, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn”; Thực hiện nhiệm vụ “Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm tỉnh Bắc Kạn” năm 2019, Sở Công Thương đã tổ chức cho doanh nghiệp, hợp tác xã đưa các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh đi tham gia quảng bá, giới thiệu tại 07 hội chợ trong nước; Tổ chức thành công “Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019” tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội diễn ra từ ngày 20/9/2019 đến 26/9/2019. Có 42 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất  thuộc tỉnh Bắc Kạn tham gia gian hàng. Thông qua Tuần lễ này, tỉnh Bắc Kạn đã giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng của sản phẩm Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch khác như: miến dong, gạo Japonica (VAAS16), gạo Bao thai Chợ Đồn, Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn (gạo nếp thơm), bí xanh thơm, hạt dẻ, măng khô, gà đồi, tinh bột nghệ, curcumin và các sản phẩm rau, củ, quả…Tại buổi Khai mạc đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Kạn với Công ty TNHH dịch vụ EB liên quan đến việc hỗ trợ đầu ra, thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn để cung ứng vào hệ thống chuỗi Siêu thị Big C theo Chương trình Dự án Sinh kế Cộng đồng của Central Group Việt Nam;…

Triển khai và theo dõi, đánh giá quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp; phối hợp triển khai xúc tiến đầu tư vào các cụm công nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/3/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020” năm 2019 và ban hành Kế hoạch số 122/KH-SCT ngày 04/4/2019 triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020, năm 2019 ngành công thương; hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn; phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn. Ban hành báo cáo về trình tự thủ tục bổ sung cụm công nghiệp vào quy hoạch và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Thực hiện Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, theo đó Sở đã thực hiện hướng dẫn chủ đầu tư và UBND thành phố triển khai các nội dung về công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng theo quy định.

Để triển khai công tác hỗ trợ xây dựng cụm công nghiệp theo Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 trong thời gian tới, đồng thời tạo mặt bằng sẵn có để thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư các dự án công nghiệp vào trong cụm công nghiệp, Sở đã ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền, vận động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Ngoài ra, Sở đã thực hiện công khai các chính sách của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh, công khai quỹ đất trong các cụm công nghiệp và phối hợp thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, nghiên cứu đầu tư vào cụm công nghiệp, niêm yết công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc, 100% các TTHC do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của sở.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Tại thời điểm báo cáo, 100% TTHC thuộc thẩm quản lý và giải quyết của sở Công Thương đều được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn. Hiện tại có 72/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 63,72%; có 37/113 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 32,77%; có 107/113 TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, đạt tỷ lệ 94,69%;

* Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh Bắc Kạn, của Sở Công Thương về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành công thương về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công thương góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Kạn. iếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 117
Views This Month : 3780
Views This Year : 11688
Total views : 72228
Language
Skip to content