Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không vói tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương, cụ thể hóa phù họp với điều kiện của địa phương để thực hiện và đạt được kết quả nhất định: Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật lao động được nâng lên; đã có nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các lĩnh vực công tác được biểu dương, khen thưởng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước các cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân; lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở trong vận dụng cơ chế, chính sách, pháp luật và lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận nhân dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan… làm giảm lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp vào cơ quan nhà nước, làm cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức về tư tưởng chính trị, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thực thi công vụ và hưởng ứng Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, chính phủ, bộ, ngành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, nhất là mục tiêu và các nội dung của Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hướng tới xây dựng thành công chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Gắn việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động với việc triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ””Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ’’ ở từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, nâng cao trách nhiệm người đúng đầu của các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan nhà nước các cấp. Chỉ đạo xây dựng nội dung cụ thế, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải quyết. Thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá và chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, đảm bảo những người làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực, chủ động, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thi đua thực hiện tốt văn hóa công sở và nội dung “Năm không” cuộc vận động: Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Trong thực thi nhiệm vụ công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Bốn là, tăng cường, phát huy vai trò giám sát của ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (theo Quy định sổ 124-QĐ/T1V ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư) và trong thực thi công vụ của các cơ quan, tố chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tổng đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

                                                                        Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004738
Views Today : 7
Views This Month : 90
Views This Year : 13255
Total views : 27681
Language
Skip to content