PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

Tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước và những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020, bước sang giai đoạn mới, giai đoạn 2020 – 2025, trước những thời cơ và thuận lợi, cũng như không ít khó khăn, thách thức, cùng với cả nước phát huy những thành tựu to lớn của 35 năm đổi mới đất nước, tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Với tinh thần “đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua” ngành Công Thương Bắc Kạn tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc sở phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với những nội dung chính sau:

Một là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua” và tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Nhà nước cũng như của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu các phòng, đơn vị qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và của ngành Công Thương giai đoạn 2020 – 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: Phong trào “thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua “Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh”; thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh…. Thông qua các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, tiếp tục gắn kết phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Sở Công Thương trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới có ngày càng nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; tăng cường khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, lao động sáng tạo, chung sức, chung lòng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cố gắng bằng những hành động thi đua thiết thực, cụ thể. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội lĩnh vực Công Thương giai đoạn 2020 – 2025 góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày một giàu đẹp và văn minh.

Mai Hùng (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content